Antavla  
4211 Märit Olofsdotter
*cirka 1620
†1702 Nora Folkja

Far: 4219 Olof Jonsson *1587 Nora
Mor: 4222 Gölin *cirka 1600

   Fam:

      1: 4208 Elisabet *1653 Nora
      2: 4209 Erik *cirka 1655 Nora
      3: 4210 Lars *cirka 1665 Nora
   Fam:

      4: 4197 Kierstin *cirka 1665 Nora

Db 1676 13/3 25.
Kom för Rätten Sal: Joen Olofssons i Grätha köpeskrifter daterade d: - 26. Feb: 1662, varutinnan förmäles hurusom han av sina syskon inlöst dess fädernes hus och jord, sålunda att av sin Svåger Erich Ersson i Gafwijk 1 ½ sel jord liggandes i Grätha, för jorden givit - 15. Riksdaler i Specie och för gården - 13. daler 4 öre Kmt, Item köpt av sin svåger Olof Pehrsson i Grätha - 1 ½ sel jord för - 15. Rdaler och för hans gårdsparrt - 13. daler 4 öre Kmt. Av Brodern Erich Olofsson i Sahlum allenast dess gårdepart för - 26. daler 8 öre Kmt köpt och sin emellan gjort jordebyte, Näml:, att Erich Olsson har för sin jord i Grätha njutit i Sahlum och efter Jorden är bätter i bem:te Grätha, alltså haver Joen Olofsson givit i mellanlag - 4. Riksdaler.
Så ock av Brodern Christopher Olofsson i Grätha köpt 2 sel jord för - 20. Riksdaler och för hans gårdepart - 16. daler 16 öre Kmt jämväl givit honom uti förlikning - 9. Riksdaler. Christopher bekänner ock sig uti sin Obligation hava bekommit 1 ko , 3 st gla får och för dess mera arv i lösörorne uti ett för allt 8. daler Kmt. Jämväl ock för Christophers arv efter dess systrar Annika och Kerstin undfått - 27. daler Kmt. Och alldenstund Sal: Joen Olsson således samtlige sine syskon haver utlöst och ingen härutinnan kunde göra något klander, fördenskull dömdes detta köp fast och oryggligt att stå och intet återgå, och därpå Stadfästelse brev givas.

Db 1685 8/10 12.
Erich Pehrsson i Gafwijk klagade att hans Styvbarn påföra honom en oduglig Jordavrad och husröta irån år 1667- 1682, NMäml: uti afrad ½ t:a Korn efter vart sel som stiger till 810. daler Kmt och husröta540daler Kmt, där likväl gården vid tillträde var skattat allena för 44 daler Kmt och nu värderad för144. daler Kmt ----stått för Båtsman och annan tunga. Styvson Erich Ersson sade sig intet såstort eftersträvat Husrötan ej heller så högt avrad, utan skjuter sådant till sin Styvfaders samvete. Oppviste också sina Bröders brev ifrån Stockholm om detsamma.
Resol: Gode Män kunna likvidera skäligen parterna emellan. H: Märit bör njuta sina 1 ½ sel Jord i Grettom sålde, dock i pngr, åt våren tillträder Erich Erichsson hemmanet uppå Gode Mäns likvidation.
Anarkiv 8.0 2015-06-20