Antavla  
4207 Erik Ersson
*cirka 1620 Nora Gavik 3
†cirka 1665 Nora Gavik
   Fam:

      1: 4208 Elisabet *1653 Nora
      2: 4209 Erik *cirka 1655 Nora
      3: 4210 Lars *cirka 1665 Nora

Db 1662 10/6 13.
Pedher Zachariesson i Eedhen haver av långo vräkt kallat Erich Erichsson i Gafwich en Skogstjuv, som han ej undfalla kunde, utan nu sade det Erich ej mera sig tilltagit hava än hans Sal: Fader haft haver i be:te Skogsägor och således själv gjorde honom därföre fri, varföre blev han Peder efter -- 20. Cap. av Tingm: B. saker för detta vitesmålet att böta ------- - 40. marker till treskiftes

Vittne i nedanstående mål
Db 1663 12/8 13.
Befallningsman Knuth Ingelsson inlade uti Rätten ett brev som han där under haver förmält sig den - 9. nästlidne Martij hava handfångit av Mr: Peder Nenzelio, och lyder ord ifrån ord som följer N:

Min vänlige Hälsan med Gud allsmäktig nu och alltid tillförende Gode vän och Gode Matrona Äreborne Hustru Brijta Nilsdotter. Där näst vill jag göra Eder ett gott Råd, att I intet stå efter hos Höga Överheten att behålla detta Prostegället, förty eder Man M:r Pehr haver sagt förfärliga ord som jag haver förtegat för eder godaktighet skull. Först haver han sagt för Joen Olofsson, att det var en Guds gåva att konungen blev död, som var en orättvis människa och intet visste varken Lag eller Rätt. Och så sade han för mig, att en herre skulle vara i helvetet och intet i Rikets Råd, som Gud oss alla nådeligen bevara för sådant tal. Härmed eder Gud bevare.
Datum av Nora den - 9. Augustij 1660
Nils Nilsson Smedh
           Det skulle så när komma fram då Rannsakningen var, men vele intet sådant ofall ske, utan väl förfordra eder sin kos igen. Gud härmed eder troligen befallandes till liv och själ.
Nils Nilsson Smedh

---------------------------
-------------------

Db 1673 5/6 23.
Den hus och jord i Gafwijk som Sal: Erich Erichssons barn av sin farbroder Hans Erichsson i Tjärne hava inlöst oppbjöds nu första gången.

26.
Sammaledes förekom Sal: Erich Erssons barns i Gafwijk köpeskrift daterat den - 8. Jan: 1672 av innehåll att de av sin farbroder Hans Ersson i Tiärn hava köpt dess rätta fäderne i hus och jord uti Gafwijk - 3. sel 2/3 mark à 10 daler Smt selandet och för gårdeparten 36. daler 10 öre kmt, och såsom bem:te Hans uti sin givne köpeskrift till fullo nöje bekänner sig vara betalt, jämväl lagbudit och lagståndit och inga därå klandrade, ty dömdes förbem:te köp fast och oryggligt att stå och intet återgå som ock därpå Cnfirmations brev givas.

Db 1654 4/8 2.
Per Klemetsson i Saltå kärade till Erich Erichsson i Gawijk att han haver tagit sitt sto utur Erichs fägård i Gawijck i det stoet haver sprungit undan brömsen och det ridit och fördärvat så att stoet ----- 14 dagar, därefter störtat.
R:tio: Erich skall efter det - 10 C:tel L.L. och - 17 C:tel av St:L. och Bygg B: betala Peder så gott sto igen som han mist haver, såsom ock därtill honom för Sä--avsökning vedergälla.
Anarkiv 8.0 2015-06-20