Antavla  
4198 Erik Persson
*cirka 1620 Nora Folkja 1
†1704 Nora Folkja

Far: 4204 Per Andersson *1579 Nora
Mor: 4206 Kerstin *cirka 1590

   Fam:

      1: 4197 Kierstin *cirka 1665 Nora

Db 1670 29/10 12.
Anlangande Erich Pedersson klagemål i Gafwijk över Mårthen Olofsson i Hool att han uti Erichs brodersdotters bröllop med Vredes Mode haver gått uti hans Moders stugu, där henne två gånger skoffat och omkull stött, och när han icke ändå Erich utfick utur stugun där han var begynte han utmana honom , och sade, du tjuv och skälm ut och slåss med mig, då bröllopsfolket förmante honom icke säja så grovt. Svarade han, det skadar mig intet, jag haver väl kallat honom så förr, och han inge vittnen på mig tagit, och kallar honom än de orden när jag vill. Detta allt kan Mårthen icke undfalla, och med intet skäl och vittnen kan bevist Erich något Tjuv- eller skälmstycke, varföre blev han för allt tillhopa på Höga överhetenes Nådige behag allenast efter - 20. av Tingmåla pålagt att böta - 40 marker treskiftes.

Db 1673 3/11 16.
I lika måtto besvärade sig Erich Håkansson över Erich Persson i Gafwijk, att han ock sig tvenne skällsord haver påfört, som för dess obekvämlighet ej kunna uppnämnas. Be:te Erich Persson bekänner av hastige mode uti fylleri orden honom påfört, sig nu rättar och bedes före, fördenskull blev han efter - 43. av Tingmåla för vardera ordet allenast - 3. marker sakfällt, som löper 9 marker treskiftes.

Db 1678 22/3 2.
Sockenskrivaren Erich Pehrsson i Gafwijk Absenterade sig från Tinget, vilken bör vara tillstädes för sitt ämbete skull, och såsom han befunnit sig motvillig, ty pliktar och sakfälltes han till Smt 3 marker Smt

Db 1681 26/3 27.
Hustru Brita Jönsdotter i Gaffwijk besvärar sig över Erich Pädersson ibidem, att de bägge besitta ett hemman, för vilket de tillhopa skola svara ½ Båtsman. När hon gjort halva Båtsman betalte homn ¼ aav Båtsman med honom . Nu när varvet kom på henne nekar han göra henne någon hjälp, begärer Rättens ADSISTENCE.
Resolutio: Alldenstund Erich Pädersson beitter samma hemman med h: Brita Jonsdotter i Grafwijk för vilket de bägge böra svara ½ Båtsman, och h: Brita haver hulpit honom näst tillförende ½ Båtsmansstånd, eftersom Gode Män det bevittna, ty finner Rätten skäligt, att Erich Pådersson även nu betalar sin del uti detta sin ena halva Båtsmansstånd, som av honom utsökes, och bekomme Änkan sin pant igen, sedan hon sin del av Båtsman betalt.

Db 1682 6/3 12.
Erich Pährsson i Gafwijk låter sig till säkerhet första gången oppbjuda halva Fadershemmanet i Folckia emot en skuldfordran av - 248. daler 12 öre endels försträckta penningar (dem) Brodern Anders Persson och dess hustru, en del bestående av hans Arv efter Fadern, varemot brodershustrun hust Anna Schu(ls)dotter protesterade till inlösen, tillbjuder sig till likvidation med Érich Pehrsson, varföre hemmanet intet må, emot Kongl: Majts förordningar rivas, utan av Anders Pehrssons barn inlösas, alldenstund Anders Pährson gått Båtsman och lagt livet efter för hemmanet.

Db 1682 6/3 37.
Oppböds andra gången 6 1/6 seland hus och jord i Nyland, som Gästgivaren i Skullersta Ellias Clemetsson försålt haver till Erich Johansson i Klocke för 320. daler Kmt. Erich Pehrsson i Gafwijk protesterade emot detta oppbud sålunda att han jämte Ellias Clemetsson som jorden nu säljer till henne lika bördig är, och dessutan jämte Ellias inlöst hemmanet ifrån Erich Jonsson i Grubbe med det avtal, att där Ellias skulle sälja jorden skulle han vara närmast att lösa, hjälpte till inlösen - 100. daler. Men som Erich Pehrssons Moders faderbroder Bertil Erichsson på sin hustrus vägnar Jorden inlöst, den han sedan måste åter släppa till sin hustrus Släkt Erich Olofsson, som den försålt till Ellias Clemetsson, och han fastebrev därpå ernått, säljandes ånyo samma Jord in uti den gamle börden till Erich Johansson, ty dömde Rätten Erich Persson till denna jord alldeles obördig. Och såsom han icke oppvisa kan något fullkomligt bevis på det upprättade accord emellan Ellias Clemetsson och sig, utan sina länte penningar igentagit med Intresse, skattas hans gjorde klander för ogillt, och Erich Johansson, som är skyld till det tredje med Bertill Erichssons dotter Kierstin Bertillsdotter och henne hos sig haver, närmast att denna jord inlösa efter fritt köp med Ellias Clemetsson , som ernått fasta och laga fång.

Db 1684 10/9 34.
Erich Pährsson i Skullersta klagade sig vara kommen i rykte för det han skall hava stulit 3 S dalersplåtar av Erich Pährsson i Gafwijk, vilket Nils Erichsson i Grubbe skall hava sagt för Länsman Elias Clemetsson och åter Länsman i trätomål för Erich Pährsson. Nils Erichsson tillstod det han frågat Länsman Erich Clemetsson om sådant skulle vara sant som Erich Nilsson Nyman för honom sagt om Erich Pährsson, men aldrig har han tillagt Erich Pährsson sådant. Erich Nilsson Nyman är nu i Sommar bortrest ifrån hus och hem, ja ock sin egen hustru, men att han det sagt och tillstått, veta åtskillige betyga. Erich Pährsson i Gafwijk tillfrågades om han någre pnningar mist, och om han Erich Pährsson i Skullersta haver att tilltala om några penningar ? Vartill han svarade nej, Näml: Erich aldrig tagit några penningar av sig.
R:o Såsom Erich Pährsson i Gafwijk inga penningar efterkärar, eller Erich i Skullersta varken beskyllat eller än beskyller, ty dömes han ock av Rätten fri. och må ingen Erich Pährsson i Skullersta där över förvita efter Erich Nilsson Nymans ord, som bortrester är, vilken för dem svara skall då han hemkommer. Och ändock Nils Erichsson i Grubbe opprepat Erich Nilss ord för Länsman Elias Clemetsson , prövar Rätten det vara skett utan tillvitande, efter han intet övertygas sådant utfört eller utspritt på flera ställen.

Db 1685 8/10 12.
Erich Pehrsson i Gafwijk klagade att hans Styvbarn påföra honom en oduglig Jordavrad och husröta irån år 1667- 1682, NMäml: uti afrad ½ t:a Korn efter vart sel som stiger till 810. daler Kmt och husröta540daler Kmt, där likväl gården vid tillträde var skattat allena för 44 daler Kmt och nu värderad för144. daler Kmt ----stått för Båtsman och annan tunga. Styvson Erich Ersson sade sig intet såstort eftersträvat Husrötan ej heller så högt avrad, utan skjuter sådant till sin Styvfaders samvete. Oppviste också sina Bröders brev ifrån Stockholm om detsamma.
Resol: Gode Män kunna likvidera skäligen parterna emellan. H: Märit bör njuta sina 1 ½ sel Jord i Grettom sålde, dock i pngr, åt våren tillträder Erich Erichsson hemmanet uppå Gode Mäns likvidation.

Db 1690 17/2 15. 14.
Erich Pehrsson i Bredsätt lät andra gången oppbjuda 6 sel jord i Folkia honom pantsatte av Pehr Andersson ibidem emot 397 daler 12 öre kmt, som Tingdomen av den 29 Maj 1689 utvisar.

Db 1690 17/2 43.
Erich Erichsson i Gawijk fordrade av sin styvfader Erich Pehrsson i Bredsätter för avrad och husröta på hemmanet i Gawijk - 190 daler 29 öre efter en räkning gjord d. - 3. April 1686. Erich Pehrsson oppviste en annan räkning upprättad den - 20 Juni 1686, efter vilken han ville hava - 66. Daler Kmt att fordra av Erich Ersson. Vilka räkningar översågos och slutes på det sättet, att Erich Pehrsson fick att fordra av Erich Erichsson - 12. Daler 16 öre Kmt, som han dömdes att betala

Db 1690 20/10 14.
Erich Pehrsson i Bredsätter lät 3.e gången hembjuda - 6 sel jord i Folkia honom pantsatte av Pehr Andersson ibidem emot 397. Daler 12 öre Kmt, som Häradsrättens dom av d. - 29. Maj 1689 intygar.

Db 1691 ?/10 10.
Hust: Brijta i ---wijk besvärade sig över Erich Pehrsson i Gafwijk i så måtto, att han tillhopa med henne legder av Sal:Jon Olofsson en halv Båtsman år 1675 och skulle giva honom - 80 daler Kmt vardera efter vi satte på halva hemmanet var, men sedan han betalt sina - 80 daler antager han för mig att betala --- Jon Olofsson mina - 80 daler på det halva karlen höra honom allena till, och jag skulle leja å nyo en halv karl för mig allena. Min halva karl lejer jag, Näml: Pehr Erichssons son i Salteå för - 170. Daler Kmt, som köpeskriften av år 1681 tredjedag Pinges visart, men Erich Pehrsson betalar intet de - 80 daler hos Jon Olofsson på Nordwijk för mig, utan jag måste efter Jon Olofssons död dem betala till arvingen Hans Bingman, som vises med dess kvittens av den 26. Martij 168-, begärer fördenskull att Erich Pehrsson i Gafwijk måtte antingen betla mig de - 80. Daler såsom han antagit sig svara för mig hos Jon Olofsson och intet efterkommit eller svara halvparten emot mig i den senare Båtsman jag måst svara honom halvparten i den förra. Erich Pehrsson tillstod att de tillhopa accorderat med Sal:Jon Olofsson om en halv Båtsman och skulle giva honom - 80. Daler vardera, men nekar sig antagit för Hust: Brijta betala till Jon Olofsson hennes - 80. Daler utan har vi tyckta det ville intet förslå, att vi skulle hava-karl var. Bleve vi så överens, att hust: Brijta först skulle leja ½ karl och när ---at påkommer det rest skulle jag leja halv karl, därpå lejde h. Brijta allena Pehr Erichssons i Salteå son tillhopa med Jöns i Hornön år-1681, och som sedan inga mönstringar varit förrän år 1683, så har det hemman jag satt på i medlertid varit fri, då min Styvsvärson hemmanet emottagit skaffade karl i mening sin skyldighet efter gamla skatten fullgöra, när han de gamla Skått nningarne bleve ophävne och en ny ordning inrättad ---- han komma att åtnjuta ---g där efter, eljest hade h.Brijta aldrig sådant påtalat. Satte allena såsom landbonde påå¨sina styvbarns hemman, och om någon jämning skulle ske, så kommer dem att svara, emedan han med dem likviderat om nötningen på hemmanet. H. Brijta frågades efter bevis därpå Erich Pehrsson antagit för henne betala hos Jon Olofsson -80. Daler, men hade inga. Erich Pehrsson sade om jag mig utfäst till betalningen, så hade hon intet behövt dem betala, men ingen har talt därom förrän nu sedan den nya ordningen kom, då de tycka för mycket vara att min styvson skall slippa sätta karl efter det gamla skottet, vill så på det sättet komma till jämkning, men om jämkning sker emellan andra i Socknen, så kan min Styvson intet heller sig undandraga som genom denna nya fjärdingen slippa sätta karl.
Resolutio: Kan Hust: Brijta med skäl och vittnen bevisa att Erich Pehrsson i Gafwijk antagit sig för henne betaloa till Jon Olofsson i Nordwijk de - 80. Daler Kmt som han likväl visar sig sådant själv måst betala till Jon Olofssons måg Hans Bingman att därigenom njuta allena halva Båtsman som de bägge sig tillaccorderat, då bliver Erich Pehrsson förfallen till Hust: Brijta erlägga samma - 80. Daler Kmt och däröver med sina styvbarn likvidera, eljest erkännes han ---ig att h: Brijta år 1681 allena lejt en halv karl sedan hon uti Jon Olofssons sterbhus året före näml: 1680 betalt de -80.daler, synes vara skett av en fri vilja, till den ändan att det hemmanet som Erich Pehrsson satt på skulle det --- svara allöena en halv karl det Erich Olofssons styvson som hemmanet i medlertid emottagit sig berett på till sista Mönstring. Men att överheten honom genom en ny förordning därifrån lisat, kommer ingen att åtala i det anseende att överheten behagat genom tydlig förordning opphäva alla gamla Skott roteringar och inbördes jämkningar över dem, förmedels vilken jämkning hust:Brita eljest hos Erich Pehrssons styvson som nu sluppit sätta karl kunnat haft att njuta någon vedergällning.

Anarkiv 8.0 2015-06-20