Antavla  
4204 Per Andersson
*1579 Nora Folkja 1


Far: 4205 Anders Persson *cirka 1550
Mor:

   Fam:
    Vigsel: 1611 Nora

      1: 4199 Anders *cirka 1615 Nora
      2: 4200 Jon *cirka 1615 Nora
      3: 4198 Erik *cirka 1620 Nora
      4: 4201 NN *cirka 1625 Nora
      5: 4202 ? *cirka 1625 Nora
      6: 4203 ? *cirka 1625 Nora

Db 1631 1/8
Nils Pedersson i Fålkja haver förvitt Peder Andersson ibidem för det gamla ärende för tjuveri, det han icke bevisa kan, såväl Nils Christiansson i Berg haver tillförende bå-- för samma skällsord, och detsamma nu ytterlgare vidgått, och förvitt är de nu sakfällt vardera Sak 20 marker tillhopa 40 marker penningar

Db 1632 24/2
Nils Pedersson i Folkia haver förvitt Peder Anderss ibidem för en skälm. Nils Pederss det inte bevisa kunde, utan undfaller sin ord och bads före. Peder Andersson gav honom saken till godo sådana förord, så framt det han uti någon måtto förkostar honom, antingen med ord eller penningar efter dennadag, då skall han utgiva - 40 daler penningar och --- då honom till stämnings Lag

Db 1636 30/11
Är vid rätten avdömt Peder Anderss i Fålckia skall utgiva till Håkan Erichss i Fiskia i Gudmunrådh Socken 2. daler koppar mynt på ett gammalt halvt knektestånd som han hans hustrubroder skyldig var på sin knekte lön, och aldrig efter denna dag där mera oppå åtala skall.

Db 1747 3/5 5.
Befallningsman Väl:t Ifuar Mårtensson kärade efter - 1. sel jord som han granne Peder Andersson i Fågeltjärn skall hava uti sin teg ifrån hans hemman. Samma Sedeland haver han över tjugu års tid brukat eftersom Erich Månsson den Ifuar Mårtensson haver bytt sig till av i be:te by eller hans fader Måns Rafuelsson icke haver varit mäktig att lösa be:te seland igen som vid pass tjugu år sedan skall vara för Lag och Rätt avdömt /: varom två beskedlige gamle män Peder Nilsson i Nordwijk, som på den tiden Länsman var, såväl som Päder Jonsson i Skullersta i synnerhet vittna således i sanning vara förutom flera som hava låtit sig höra om detta ärende vetskap hava.
Res: Efter de skäl som be:t är och alle andre omständigheter haver nämnden avsagt och dömt, att Iffuar Mårtensson haver lov och makt att lösa föreskr: jordeseland under sitt hemman igen eftersom jordebreven oppå den tiden kunna utvisa, helst emedan det haver legat under samma hemman och icke därifrån gömt eller --------- /: att lösas till hemmanet som det förre haver underlegat :/ Länsman skall nämna två gode män som i dessa dagar skola staka Iffuar Mårtensson oftabem:te jordeseland tillhanda. Och eftersom Peder Andersson bekänner sig nu allredo hava fått samma Jordeseland, så skall Ifuar Mårtensson betala honom för utsäde och bruket efter gode mäns ----ning.
I marginalen: D: B: bekommit Ao 1654 sist uti april.

Db 1652 7/7 2.
Vart fullkomligen avsagt och god erkänt den dom gill och god, som Anno 1647 den - 3. Maij emellan förrige Befallningsman Väl:t Ifuar Mårtensson Teet och hans granne Pedher Andersson i Fugeltjern avdömd blev, anlangande - 1. sel Jord som Peder Andersson ifrån Ifuar Mårtenssons hemman uti sin teg hade, som Ifuar skulle makt och tillstånd hava under sitt hemman igenlösa. Eljest är nu dömt, att be:te jordeseland med - 17. daler Svenskt Silver Mynt inlösas och betalas skall , och oppfyllas vad som uti den summan till Pedher Andersson restera eller fattas kan.

Db 1653 9/8 9.
Jöran Jöransson i Fålekiärn blev av vittnen öertygat som är Erich Cristophersson ibidem och Erich Månsson i Mädan och Nordingråd socken, att hava Sal: Per Adersson i bem:te Fålekiern eller han folk utropat och i Rykte fört,att de Råg utur Väl:t Ifuar Mårtenssons lider i skogen stulit hava skole. Jöran ville förebära för sig sagesmän hava. Likväl kunne han sig därifrån icke lagligen leda, utan om förlåtelse bad.
Res: Rätten prövade honom Jöran ovanbem:te beskyllning av långo vräkt oppå gång kommit.. Men emedan han om förlåtelse bad, icke Högsta Rätten strängit skulle, är han allenast för ärerörligit okvädins ord efter det - 31. Cap. av Rådst: Balken Sakfällt ---- - 12. marker treskiftes.
Eljest är avsagt, att ingen sig fördrista må Sal: Peder Andersson eller hans efterlevdom för ovanbem:te rykte utan lagl: skäl och bevis /: vid laga plikt tillgörandes :/ vidare för vita och mycket mindre beskylla

Db 1666 7/3 13.
Det förböds vid - 40. marker plikt att de - 4. Peder Anderssons Söner, ej skola riva sin Sal: Faders ringa hemman i Follkia utan rotera skall, till sakens vidare och lagliga utförande, det besitta av de tvenne som ingen jord till hävd hava, emedan hemmanet ej är högre än - 7. sädesland.

Anarkiv 8.0 2015-06-20