Antavla  
4187 Bertill Andersson
*cirka 1590 Nora Gräta 5
†cirka 1646 Nora

Far: 4164 Anders Mårtensson *cirka 1550 Nora
Mor:

   Fam:

      1: 4180 Anders *cirka 1620 Nora
      2: 4181 Hindrich *cirka 1625 Nora
      3: 4182 Karin *cirka 1620 Nora
      4: 4183 Kerstin *cirka 1630 Nora
      5: 4184 Sara *cirka 1630 Nora
      6: 4185 Brita *cirka 1630 Nora
      7: 4186 Hans *cirka 1630 Nora

Db 1636 13/6
Framträdde för rätten Vällärde Herr Mårten Capplan och hans broder Bertell Andersson i Gräta och fordrade någon Gäld av Olof Erichsson i Salum, som hans salig svärfader Oluf Bengtsson i Salum skyldig var till S: Anders Mårtenss i Gräta, nämligen 6. daler penningar uti gott mynt och 2. Tunnor Korn, och ---- Olof Erichsson svågern berätta nu inför rätten det de vid Olof E: samma gamla gäld med honom i jorden av---- haver och han gälden efter deras svärfader betala skulle.
R: Är nu av rätten avdömt det Olof Erichsson skall före:de summa betala.

Db 1639 6/8
Framträdde för Rätten Bertel Andersson i Grätha i Nora Socken och åkärade Jöns Nilsson i Kiöija i det han haver för tre år sedan friat till Bertels dotter Brita benämnt och givit henne i tromålsgåvor en förgyllt silverring, en förgylld silverked om 6. lod, item en förgylld silversked, och nu haver för:de Jöns Nilsson ryggat sitt frieri, och vill icke sitt frieri fort hålla, utan friar till en annan piga, och efter det Bertel Andersson besvärar sig nu inför Rätten, att han till Bröllopskosten mycken omkostnad gjort och utstått haver, och nu begärde av honom någon vedergällning för sin omkostnad.
Res: Av Rätten avsagt, att Jöns Nilsson skall utgiva till Bertel 3. Tunnor gott Korn och efter denna dag vara därmed åtskild med straff och böter tillgörandes.

Db 1644 2/5
Oluf Nilsson i Rosswijch för dombrott emot Bertell Andersson i Greta om Jord. Sak - 6. marker.

Db 1646 7/9
NB: Gerdmålet belangande emellan H: Malin S: Herr Mårtens efterleverska och Anders Bertellssons gärdemål. därom skole 12- män rannsaka

Db 1648 2/6 14.
Jon Nilsson i Alderskough oppbudit första gången - 4 1/5 sel jord ibidem och gården som han av Bärtill Andersson i Greeta för - 86 daler Kopp: M:t köpt haver. Item - 3. sel jord ibidem köpt av Christopher Olufsson i Roodh för - 62. daler. 16. öre Kopp: M:t, ock förste gången oppbudit.

Db 1649 6/4 5.
Befalltes Länsmannen att nämna fyra bekedelige män över räkning emellan Sal: Herr Erich Rafwalz hustro och hennes barn på den ena sidan och Bertill Anders arvingar i Greta på den andra sidan på vad tid som parterna begärer.

Db 1649 6/4 18.
Joen Nilsson i Aldershough oppbjuder andre gången de jorde och gårdeköp han uti 1648 års dombok den - 2. Junij förmäles, han till sig köpt haver av Bertil Andersson i Greeta och Christopher Olofsson i Rodh.

Db 1649 17/12 11.
Avdömde ock Nämnden att Joen Nilsson i Alderskough skall bekomma fastebrev oppå - 4 1/5 sel jord ibidem och gården därefter som han av Bertill Andersson i Gretha för - 86. daler Kopp: Mynt köpt haver. Item köpt av Christopher Olofsson i Roo - 3. sel Jord uti be:te Alderskough liggandes, och därföre givit - 62 ½ daler Kopp:Mynt och över föreskr:ne köp som skedde äre Anno 1644 den - 28. Aprilis är Anders Joensson i Nylandh och Marchus Pärsson i Roo vittnesmän.

Db 1651 6/11 9.
Joen Olufsson Invånare och Handelsman på Hernösandh låter andre gången oppbjuda tvenne handskrifter oppå någon Jord som han av Erik Olofsson i Swedåker och Mårten Sjulsson i Ry för en Summa Penningar till underpant haver. Item på lika sätt första gången oppbjuda - 3. Seland jord i Grönswijk liggandes, som han av Påwell Pedersson ibidem för - 55. daler Kopp: Mynt oppå Gulbran Hanssons vägnar i Hernösandh och Sal: Bertill Anderssons i Greta uti pant bekommit haver.

Db 1655 10/4 5.
Nämnden avsade och dömde, att Cappellanen Vällärde Hr Raphaell all makt och tillstånd hava skall den Jord igenlösa som hans hust Styvfader Lars Hansson för honom och hans syster tillika med sin hustro för dem bortsålt hava till Sal: Bertill Andersson i Greetha, vilken Jord i Strinde och Biertrådh Socken belägen är, och är förstående den som icke med fastebrev bortbrevat är och icke dyrare inlöses än Bertill därföre givit haver. Men haver Bertill samma Jord dyrare sålt, så söke var sin man.

9.
Sal: Bertill Anderssons arvingar i Greeta lät första gången - 3 ¾ sel Jord i Lungwijk liggandes oppbjuda, och ändå ¾ sel därtill, som de av Sal: Lars Skryders arvingar i b:te Lungwijk till underpant bekommit haver.

Db 1656 5/3 7.
Sal: Bertil Anderssons arvingar i Greeta låta andre gången den jord i Lungwijk liggandes oppbjuda, som de av Sal: Lars Skryters arvingar ibidem till underpant bekommit hava.

Db 1674 5/3 18.
Efter fastebrevets innehåll av Dato den - 17. Junij1635 och lagens kraft av Jordebalkens Landslagens - 6. Cap: befinner denna Härads Rätt skäligt att Sal: Hr Mårtens arvingar njuta inlösa Tu sedesland jord av Faderbroderns Sal: Bertil Anderssons hemman i Greetha för - 10. Specie Rdaler selandet så att de få Elva sädesland vardera i Byn, helst emedan Sal: Hr Mårten och brodern Bertil Andersson tillhopa hava bytt jord från Salte till Gretha under sitt faders hemman sig tillhanda, och de lika när ärva eller bördige vara till Gretha hemmanet.

Anarkiv 8.0 2015-06-20