Antavla  
4180 Anders Bertillsson
*cirka 1620 Nora Gräta 5


Far: 4187 Bertill Andersson *cirka 1590 Nora
Mor:

   Fam:

      1: 4177 Hindrich *cirka 1650 Nora
      2: 4178 Malin *cirka 1650 Nora
      3: 4179 Sara *1662 Nora

Db 1645 27/6
Är avsagt att Nora Tolvmän skola betala Anders Bertelsson i Gräta de penningar som han för socknen utlagt haver i nästförflutne år, N:

Db 1647 22/11 3.
Anders Bertellsson i Greta klagade det Hans Olufsson i Rosswijk haver kallat sig och sin fader Bertill Andersson för ljugare, så ock det han haver smusslat åt sig Torsåkers Penningarna, det vittnade Johan Olufsson i Ramstad, och Hans Olufsson kunde honom det med ingen skäl bevisa. Därföre böter Hans efter - 43. Cap: uti Tingmåla Balk Penningar - - 3. marker till treskiftes.
5.
Anders Bertilsson i Greta kärade att Hoolz männernas hästar hava ätit opp elva skylar Råg för sig, det de intet neka kunde, dock voro de inkomne genom olaga gärdsgård. Blev medlat dem emellan, att Hoolz männerne skola giva Greta männerne - 1. Tunna god råg.

Db 1649 6/4 14.
Anders Bertilsson i Greta räckte Joen Danielsson ifrån Walånger och Högsiö Socken handen att betala - 5. skjutsfärder som där ifrån be:te Walånger och till Hernösandh gjort är med en vagn och någre karlar som Landshövingen Välb:ne Franz Cruse tillhörde, och skall givas - 20. öre för var skjutsfärden. Tillstås ock Anders Bertilsson i be:te Greta att utpanta av den som här i Socknen uti det fallet för skjutsfärderna skyldige äre, såframt de med godo det betalar, att var må sitt tillbörlige bekomma.

Db 1649 17/12 5.
Blev avsagt och dömt, att Anders Bertillsson i Grätha med sine medarvingar skole betala Pädher Jöransson Invånare i Hernösandh - 3. lispund smör till nästkommande vår för en häst som hos hans fader är något fördärvat bliven. Dock skall häruti CORTAS en fläske sida om - 1. lispund - 5. marker vikt och - 2. daler Kopp: Mynt som däruppå levererat är. Men för resten haver Anders Bertillsson på alla arvingarnas vägnar räckt hand till ovanbe:te tid att betala.

Db 1653 10/1 4.
Anders Bertilsson i Gretan sökte Suen i Skullerstadh --- för --- , att vilja betala honom för -4. famnar ved, som hans fader Bertil haver tagit till Ifuar Mårtensson utav när han höll gästningen för Giällett. Även ock att betala för någre Skjutsfärder Suen haver gjort, dem hans fader Bertil gjort efter --- när skjutsfärderne gjordes.

Db 1653 9/8 15.
Högärevyrdige H:r Biskopen Mäster Peder Stöök låter förste gången den köpeskrift oppbjuda, som H:r Peder Skrythare Cappellan uti Skiälefteå Socken och Wästerbotn till Hans Ärewyr:tt - av den 25. Februarij och innevarande år oppå Lungwijks hemmanet givit haver. Dock sade H:r Peders Syster Annika för sig och sin Broder Ingielbricht samma köp icke sammtycka och mycket mindre bestå vlija, efter sådant utan deras vetskap och vilja gjort. var. Eöjest betygade en Tolvman Anders Joensson i Nyland som med be:te Engelbricht detta året i Stockholm talat haver att han ovanbe:te hemmansköp ingalunda samtycka eller eller tillstå vill. Därtill med angav sig dess Syskonebarn Anders Bertillsson i Grätha för sig och sine Syskon En Summa Pänningar av förskrivne Hr Peders moder och barn hava att fordra.

  Db 1653 9/8 16.
Anders Bertillsson i Gräta och Joen Olufsson i Mäland bleve uti Tolvmanna nämnden satte, vilka sin Ed avlade det de uti samma Ämbete rättrådige finnas och vara skole.

Db 1656 5/3 18.
Vart samtyckt och dömt fastebrev oppå den hus och jord i Greeta och Lijden liggandes gives, som Anders Bertilsson i Greeta av sinom Broder Hans Bertilsson hans arv, sig tillhandlat och köpt haver.

Db 1656 6/12 18.
Anders Bertilsson i Greeta skall fastebrev oppå den hus och jord i samma By och Lihde liggandes bekomma, som han av sine svågrar och systrars Män, Joen Ingewaldsson i Råsswick samt Olof Pedersson i --- och Erich Olofsson i Gietebergh deras hustrurs arv, köpt haver.

Db 1665 1/3 18.
Vart samtyckt och dömt fastebrev till Clemmet Persson i Skullersta givas på den hus och jord ibidem som han av sin hustrosysters Man, Anders Bertilsson i Greetha, samt Pehr Månsson i Bölestadh och Joen Nilsson i Ramstadh, deras hustrurs arv med deras samtycke köpt haver, såsom ock på den hus och jord som han likaså köpt av tvenne sina hustrusystrar, hustro Kerstin i Östanöö och H: Lucia i Nohlom. deras arv där i Skullersta. varom köpeskriften vidlöfteligen innehåller

Db 1688 13/3 39.
Hust: Sara Bertillsdotter i Hornöhn kravde uti sin Broders Anders Bertillssons sterbhus i Grätta såsom återstående på sitt fäderne 550 daler Kmt och i Silver 11 lod, på sitt möderne 9 daler 16 öre efter Byteslängdenrna av år 1646 och 1650. Hindrich Andersson i Grätta på sinegen såväl som Moderns H: Karin Pehrsdotters vägnar .......................... som alla syskonen bör svara till, därhos är detta en mycket gammal------ amnde hon väl för 20 år sedan (flera rader oläsliga)...... att man ingen bättre underrättelse hu kan hava om samma arvs beskaffenhet, Gode Män det haver. Ty såvida Anders Bertillsson varit sin Systers H: Saras Målsman ....

Anarkiv 8.0 2015-06-20