Antavla  
4181 Hindrich Bertillsson
*cirka 1625 Nora Gräta 5


Far: 4187 Bertill Andersson *cirka 1590 Nora
Mor:


borg i Hsd 1654

Db 1664 2/4 12.
Väl:t Joen Olofsson i Nordwijk besvärade sig för sin Person såväl som på sin Svågers Hindrick Bertilssons vägnar, huruledes Olof Pedhersson i Nylandh och hans son Nils Olofsson icke hava fullgjort till dem såsom ock till Sahl: Gienes Abraham Pedersson betalt de Penningar, som de till dem skyldige voro för Cronan som de oppå bytet in Novembrij A:o 1661, som skedde efter Kyrkoherden Sal: Hr Erich Wargh, till sig handlade, utan emot deras Lovan gått längt över Tiden. Emedan som betygades, att bem:te Olof Pedersson och Nils Olofsson hava haft Tid sig om samma Crone köp betänka, som de ock icke undfalla kunde, om de den kransen och Cronhuset för - 600. daler kmt köpa vilja. Sedan inkommo till bytesmännerna och bekräftade icke allenast sådant med handslag, utan ovanbem:te Olof Pedersson levererade strax därpå Silver för - 208. daler kmt, som han där oppå bytet för sin skuldfordran fått haver. Alltså vart avsagt och dömt, av denna ringa Rätten, att samma köp framgång hava skall eftersom det - 1. Cap: av K:Måla Balken och St: Lagen förmäler, och således oftabem:te Olof Pedersson med sin Son pliktiga vara, utan vidare dröjsmål, den resterande Summan till vederböranderna betala, så framt de Intresset undfly vilja, och saken således ställe under vederbörlig Execution.

Db 1682 6/3 3.
Oppböds andra gången hemmanet Nordwijk bestående av 20 ½ seland Hus och Jord, som Kyrkoherden i Sund Hr Mårten Lundell försålt haver till Borgaren i Hernösand Väll:t Hindrich Bertilsson för 1900 daler Kmt.

Db 1682 5/10 3.
Hindrich Bertillsson på Nohlwijk lät tredje gången oppbjuda Jordeköpet om Nordwijk han ingått med Hr Mårten Lundell, varemot Hustr: Margreta Jerff protesterar nu som för detta emot fasta till dess Ehrewyrdige Hr Mårten Lundell oppvisar ett laga fång på hela hemmanet Nordwijk, och hennes dotter betalt.

Db 1685 8/10 13.
Dömdes till fasta uppå - 20 ½ seland hus och Jord i Nordwijk som Ehrewördige Hr Mårten Lundell Pastor i Sunne på sin hustrus vägnar sålt till Handelsman på Hernösand Hindrich Bertillsson för 1900. daler Kmt emedan jorden var Lagbudin och lagstånden, jämväl Borgaren i Hernösand Väl:t Nils Jerff genom sin utgivne skrift av d. 17. Aprill 1685 ---mt den protest, som på tvenne Ting varit gjort emot detta köp på hans Systerdotters vägnar i det han oppburit för hennes praetention på Nordwijk - 1000. daler Kmt. Pehr Siuhlsson i Nordwijk, som gjort klander på ett Sel jord under oppbuden tillstod inför Rätten att att han väl avsatt pgr till bem:te ett sel jords inlösen men dem återtagit, varföre det intet kunde skiljas ifrån den övriga jorden, utan följer under de - 20. seland emedan det även lagståndet var.

Anarkiv 8.0 2015-06-20