Antavla  
4161 Christopher Kiällsson
*cirka 1616 Nora Hornön 3
†1696 Nora Kallsta

Far: 4162 Kiell Jöransson *cirka 1580 Nora
Mor: 4166 Anna *cirka 1580

   Fam:

      1: 4153 Pehr *cirka 1645 Nora
      2: 4154 Olof *cirka 1650 Nora
      3: 4155 Hans *cirka 1650 Nora
      4: 4156 Erik *cirka 1650 Nora
      5: 4157 Jöran *cirka 1650 Nora
      6: 4158 Elisabet *cirka 1650 Nora
      7: 4152 Märeth *1658 Nora
      8: 4159 Cicilia *cirka 1660 Nora
      9: 4160 Karin *1666 Nora

Db 1649 6/4 10.
Efterskr: haver tredskat och icke i rättan tid framkommit oppå Cronones RESIDENZ arbetet uti Hernösandh. och därföre äre de sakfällte efter det - 33. Capit: av Ting: B: att vardera böta - 3. marker, Nämöigen:
Oloff Nilsson samt Anders Pärsson och Hindrich Olofsson i Tårom, Peder Andersson såväl som Christopher Kielsson och Johan Jönsson i Kalstadh, såsom ock Nils Olofsson i Fröök Löper - 21. marker till treskiftes.
Målsägare Rätten, skall Joen Ingewalsson i Rosswich och hans stallbröder bekomma och njuta, eftersom de för ovanbe:te personer hava måst plikta och för dem besvär och möda utstått.

Db 1663 12/8 1.
Nils Andersson i Ryy, Erich Christophersson i Follkia och Christopher Kiälsson i Kalstadh sattes i Tolvmanna Nämnden, de avlade sin Ed sig rättrådige finnas och vara skola.

Db 1685 8/10 14.
Joen Pährsson i Bölesta som belägrat Cicilia Christophersdotter i Skalstad föreställtes och förehölls om han icke lovat Cicilia äktenskap och på sådan lovan henne besovit ? som lägersmålet intet neka kunde, men sade nej för Äktenskapsloven . Cicilias fader Christopher Kielsson, jämte Cicilias svågrar påförde honom att han givit henne - 3. Rdaler i gåvor på äktenskapsloven. Joen kunde intet undfalla denna gåvan, men föregav sig därtill vara fickserad av hennes svågrar uti druckenskap, vartill de nekade, förentes honom till sinnes att han självvilligt skickade - 3 Rdaler med Brodern henne tillhanda, och haver därpå besovit henne uti ett Barnsöl hos Brodern Hans Christophersson i Bredsätt åtta dagar för Tomasmäss sistledne dit han efter henne gått. Joen kunde härtill intet neka, utan påstod att hon bedragit sig. Cicilia klagade, att sedan Joen vänt sitt sinne ifrån henne, haver han kommit till hennes faders gård och kallat henne Lands och allmäns hora, det hon begärte att han bevisa måtte. Joen nekade till orden, men som Sara Johansdotter efter avlagd vittnesed betygade Jons ord så grova varit, sade han sig intet så grant minnas, föregav att hon begynte träta på sig. Cicilia Christophersdotter har fött barnet Korsmässetiden, och Joen bekände sig för barnafadern, därför fördes honom och hans föräldrar honom till sinnes, att han henne äkta skulle, så för sin egen , som hennes och barnets heder skull, men de kunde på intet sätt därtill intalas, varföre de avvistes att yttermera sig besinna. I medlertid tog Rätten saken i betänkande och stannade i följande slut som avsades, sedan parterne å nyo vore inkallade, och intet ville veta av någon äktenskap.
Resolutio: Emedan Joen Pährsson i Bölestad lockat och lägrat en ärlig Mans dotter Cicilia Christophersdotter en mö av laggifto säng, ty pliktar han därföre sina - 40. marker Smt till reskiftes efter det 3. Cap: Giftermåla B LL och är därhos efter Guds Lag Exod: 22 görbunden att giva henne förlikning fulla morgongåva efter ortens maner och därhos föda barnet efter lag i det 18. Cap: Ärvda B LL Eftersom sedermera kallade Cicilia Landshora och och allmans hora som prövas skett vara av hastige mode, det han återkallar och bedes före, pliktar han sina - 6. marker Smt såsom för okvädi. Cicilia Christophersdotter efter praxin sina 20 marker och stånde bägge kyrkoplikt.

Anarkiv 8.0 2015-06-20