Antavla  
4153 Pehr Christophersson
*cirka 1645 Nora Kallsta 2
†1692 Nora Kallsta

Far: 4161 Christopher Kiällsson *cirka 1616 Nora
Mor: 4167 NN *cirka 1620


Eventuellt född i Kallsta

N ora Db 1678 22/3 10.
Pedher Christophersson i Gretha lät första gången uppbjuda någon hus och jord som han köpt haver av Jon Eliesson i Hemsöö Dahlen för en post penningar

Db 1679 28/3 1.
Pehr Christophersson i Grätha lät tredje gången oppbjuda någon hus och jord ibidem som han köpt av Joen Eliesson i Hemsödahlen för en post penningar.

Db 1680 27/2 22.
Dato Presenterade Pedher Christophersson i Grätta i Nora Sochn en ständig och kraftig köpeskrift i Rätten dat 20 April ---- innehållandes att Joen Eliesson Hemsöö Dahlen av välbetänkt mode jämte sin kära hustrus Ja och samtycke sålt och upplåtit bem:te Per Christophersson såsom närmaste bördeman sitt hemman av ---- om ---- än fem ---- sädesland jord liggandes i Kalstadh för 15. daler Smt selandet som gör 72. daler och utjorden därtill 3 sedesland i halsta à 12 daler sädeslandet som gör 36 daler dito mynt jämväl husen därefter för 20 daler kmt och alla andra därunder hörige lägenheter både närby och fjärran honom och hans arvom tillägnar intet undantagandes. Och emedan köpet så lagligen hänt och avlupit är, penningarna till fullo betalte och bem:te hus och jord år lagbudin och Lagståndin och intet hinder eller klander därutinnan gjort är, varföre dömdes bem:te hus och jordeköp för fast och kraftigt att stå, villjandes bem:te Pedher Christophersson, hans hustru och efterkommande arvingar till evärderlig oklandrat egendom att besitta, bruka och behålla eller därmed handla, göra och låta som Sveriges Lag och Kongl: Statuter kunna innehålla och medgiva

Db 1682 6/3 39.
Jan Elliesson i Dahla och Hössiö Sochn besvärade sig över Pähr Christophersson i Kalstadh det han på några år innehållit betalningen på hemmansköpet i Kalstad 8 selan Jord dem han söker innehålla för Båtsmansnötningen, den han honom intet skyldig är att bestå, emedan
1. de ett annat köp gjort hava, och han ingen Båtsmansnötning sig förbehållit.
2. betalt måst för hemmanets mätning 37. daler 9 öre Kmt, som domen av den 27. Martij 1680 visar och näner det ett överskott på Båtsman för hemmanet, som honom tilldömt är att njuta i socknen.
3. ntligen betalt fjärdingskarls skottet med - 16. daler.
4 fått en ring värdering på gården .
5. ingen Bördsrätt oppburit, begärer njuta sin fulla betalning för hemmanet.
Pehr Christophersson exciperar sig intet vara stämder, haver intet sin köpeskrift för handen, begärer Dilation till nästa Ting.
R: Skottsmål förunnas till nästa Ting, varitll han citeres.

1683 5/3 25.
Joen Eliasson i Dahla ifrån Hemsöhn kärade till sin hemmansköpman Pähr Christophersson i Kalstad, att han på hemmansköpet honom förhåller - 90. daler Kmt i Båtsman, där han likväl med honom ingått ett rent köp, så att varken någon Båtsman på köparens sida är nämnd, ej heller någon bördsrätt på säljarens, som själva köpeskriften av den - 30. April 1677 betygade, därhos Joen Eliasson vid sitt avträde ifrån hemmanet betalt på Båtsman 37. daler Kmt och vunnit tingsdom av den 27. Martij 1680, att få sätta dem för sig framdeles för hemmanet, vilka bägge delar han sätter för sig emot Pähr Christophersson uti det praetenderade fjärdedels Båtsmansstånd. Pähr Christophersson beropade sig på avtal, att Joen Eliesson skulle svara halvparten emot honom uti Båtsman, det han likväl med inga skäl bevisa kunde, beropande sig allenast på Landsens bruk och Joen Eliasson däremot på Landsens bruk med Bördsrätten. Varföre slöts av Rätten att Joen Eliasson svarar Pähr Christophersson uti Båtsman - 90. daler och Pähr Christophersson däremot betalar till Joen Eliasson uti Bördsrätten - 50. daler, då Pähr Christophersson också njuter domen på de - 37. daler Båtsmanspenningar. Varmed deras tvist skall vara alldeles opphäven.

Anarkiv 8.0 2015-06-20