Antavla  
4155 Hans Christophersson
*cirka 1650 Nora Kallsta 2
†1686 Nora Bredsätter

Far: 4161 Christopher Kiällsson *cirka 1616 Nora
Mor: 4167 NN *cirka 1620


tredjeman 1676

Db 1685 8/10 14.
Joen Pährsson i Bölesta som belägrat Cicilia Christophersdotter i Skalstad föreställtes och förehölls om han icke lovat Cicilia äktenskap och på sådan lovan henne besovit ? som lägersmålet intet neka kunde, men sade nej för Äktenskapsloven . Cicilias fader Christopher Kielsson, jämte Cicilias svågrar påförde honom att han givit henne - 3. Rdaler i gåvor på äktenskapsloven. Joen kunde intet undfalla denna gåvan, men föregav sig därtill vara fickserad av hennes svågrar uti druckenskap, vartill de nekade, förentes honom till sinnes att han självvilligt skickade - 3 Rdaler med Brodern henne tillhanda, och haver därpå besovit henne uti ett Barnsöl hos Brodern Hans Christophersson i Bredsätt åtta dagar för Tomasmäss sistledne dit han efter henne gått. Joen kunde härtill intet neka, utan påstod att hon bedragit sig. Cicilia klagade, att sedan Joen vänt sitt sinne ifrån henne, haver han kommit till hennes faders gård och kallat henne Lands och allmäns hora, det hon begärte att han bevisa måtte. Joen nekade till orden, men som Sara Johansdotter efter avlagd vittnesed betygade Jons ord så grova varit, sade han sig intet så grant minnas, föregav att hon begynte träta på sig. Cicilia Christophersdotter har fött barnet Korsmässetiden, och Joen bekände sig för barnafadern, därför fördes honom och hans föräldrar honom till sinnes, att han henne äkta skulle, så för sin egen , som hennes och barnets heder skull, men de kunde på intet sätt därtill intalas, varföre de avvistes att yttermera sig besinna. I medlertid tog Rätten saken i betänkande och stannade i följande slut som avsades, sedan parterne å nyo vore inkallade, och intet ville veta av någon äktenskap.
Resolutio: Emedan Joen Pährsson i Bölestad lockat och lägrat en ärlig Mans dotter Cicilia Christophersdotter en mö av laggifto säng, ty pliktar han därföre sina - 40. marker Smt till reskiftes efter det 3. Cap: Giftermåla B LL och är därhos efter Guds Lag Exod: 22 görbunden att giva henne förlikning fulla morgongåva efter ortens maner och därhos föda barnet efter lag i det 18. Cap: Ärvda B LL Eftersom sedermera kallade Cicilia Landshora och och allmans hora som prövas skett vara av hastige mode, det han återkallar och bedes före, pliktar han sina - 6. marker Smt såsom för okvädi. Cicilia Christophersdotter efter praxin sina 20 marker och stånde bägge kyrkoplikt.
Anarkiv 8.0 2015-06-20