ANSEDEL 98 Helena Eriksdotter *1692 Grundsunda
98 Helena Eriksdotter
*1692 Grundsunda Banafjäl
†efter 1765

   Fam:
    Vigsel: 1710 Grundsunda

      1: 101 Per *1710 Grundsunda
      2: 102 Elisabet *1716 Grundsunda
      3: 103 Olof *1719 Grundsunda
   Fam:
    Vigsel: 1725-12-28 Grundsunda

      4: 7882 Brita *1727-11-30 Grundsunda

AGN1733 29/11,§1
Sd: Upplästes en Testameterlig avhandling dat. den 17 i denna månad medelst vilken Nämndeman Erich Andersson i Banafiäl och hans hustru Elisabeth deras dotterdotter Lisa Johansdotter låtit förskriva börds och hem(mansbesittningen) för den tjänst och tro, hon här------ visat, jämte det hon också lovat sköta Föräldrarne till deras dödedagar, varpå
Resolverades
Att så framt när denna avhandling vid Erich Anderssons och hans hustrus död, behörigen blir Communicerad med de flere närmaste arvingar, ingen av dem skulle kunna några laggiltiga skäl häremot andraga. Haver Elisabeth Johansdotter sig därvid verkeligen att trygga.
  testamenterar sin egendom till dotterdottern Elisabet Johansdotter mot sytnin

AGN1735,4/3,§18:
S.d. Alldenstund Nämndemannen Erich Andersson över 65 år gl förmäler sig varken förmå längre förbliva vid Nämndemans sysslan eller dess härtills förestådde hemmans bruk 7 sel jord i Banafiäl, varföre han det till dess endaste avledne dotters, måg överlämnat, till vilken han även testamenterat all efter honom befinteliga egendom. Fördenskull varder på dess begäran honom detta till bevis därå meddelt.

AGN1737,14/3,§5:
Pär Johansson i Finna huruledes dess tjänstegosse Olof Johansson enl. Nils Pärssons i Finna givne attest den 12 mars 1737 varit födder Eriksmässetiden 1719, så att ehuruväl han således bort första gången mantalsskrivas vid 1735 års mantalsskrivning, så skall likväl sådant av Per Johansson enl uppvist mantalslängd blivit försummat, varföre påstås, att Pär Johansson därför lagligen plikta måtte. Pär Johansson förklarade sig härpå, huruledes vid 1735 års skrivning han skall frågat gossens moder om dess ålder, men av henne fått det till svars att gossen ej fyllt dess år, varföre Pär Johansson, som varit oviss om sonens ålder ej vidare skall därvid göra kunnat, utan litat åt den underrättelse han av modern skall erhållit. På tillfrågan svarade Pär Johansson att Olof Johanssons moder Helena Ersdotter nu för tiden uti Strängnäs vistande är.
Resolutio
Tingsrätten prövar skäligt att pålägga Pär Johansson i Finna att betala för dess tjänstegosse 1 års utlagor för det år 1735 då han första gången skrivas bort. Men för böter bliver han befriad efter han vad åldern beträffar ej annat kunnat än åtlita Olof Johanssons moders utlåtande och således ej kan befinnas härvid något uppsåteligen svara till dess undandöljande hava begått

AGN1739,26/2,§13:
S.d. Änkan Ella Ericksdotter i Banafiehl åstundade att få tillträda hemmanet 7 sel jord därstädes, som dess fader Erik Andersson medelst skrift av d. 17 nov. 1733 överdragit in på hustru Ellas dotter Lisa Johansdotter, efter hon till bemälte besittningsrätt närmare vara skall.
Lisa Johansdotters man Erick Olofsson efter stämning närvarande uppviste till förklaring härå den avhandling --- emellan Erick Andersson i Banafiehl och dess hustru, samt dotterdottern Lisa Johansdotter blivit sluten den 17 nov. 1733, vilken den 29 berörde månad blivit protocollerad, av innehåll att berörte morsföräldrar, som under deras ålderdoms bräckligheter hemmanet ej mäktat längre förestå, detsamma till bemälte deras dotterdotter Lisa Johansdotter emot nöjaktig skötsel i dödedagar, uppdragit, förmodandes väl han, att i anseende till samma rena och tydliga avhandling vid hemmanet bliva bibehållen, men i den handeln rätta jordägaren den Erick Andersson skulle sådant återkalla, så säger ha sig vara nögd hemmanet att avträda sedan han undfått betalning och vedergällning för ett års lön för all bragt tjänst innan han kommit till hemmanet, ävenledes för dess hustru, som skall tjänt morfadern uti 6 år för contant, som utbetalt blivit till Morfars brodern Sven Andersson i Kasa enligt dess kvittobrev d. 27 januari 1735 daler 21, och den 25 october 1738 daler 32, utom 30 daler, som morfadern tillförne till läns tagit. Likaledes åstundas för mormoderns skötsel och uppehälle 3 års tid 3 daler kmt om veckan, samt för förbättringarna på hemmanet 200 daler kmt. Erik Andersson även härvid närvarande erkände sig väl hava upplåtit till dess dotterdotter detta dess hemman, men som han ej skall finna sig så alldeles väl med dess mans Erick Olofssons hushållning, eftersom han det i gäld och skuld skall söka att fördjupa, så förklarar han dess vilja och mening vara, att alldeles samma avhandling återkalla och det inpå hustru Ella Eriksdotter överdraga, vilken uti sitt ensörjande tillstånd angelägnare och mera nödig därom vara skall. Av de ingivne pretentionerne erkänner Erick Andersson vad som i contant blivit utgivet tillsammans 82 daler kmt, men disputerar lönerne och den sökte betalningen för dess hustrus underhåll alldeles. Vad åter förbättringarne på hemmanet beträffar, så är han därmed nöjd, att goda män förordnas, som dem värdera, varefter de sinsemellan måga hava tillfälle att likvidera. I övrigt sade såväl han som hustru Ella, att de ej vilja påstå det Erick Olofsson hemmanet avträder innan han undfår dess utlagde pnningar betalte.
Resolutio
Det kan väl Rätten i anseende till Erick Anderssons nu förklarade ändring i dess vilja att hemmansbesittningen å 7 sel jord i Banafiehl skulle efter 1733 års Resol. tillhöra dess dotter dotter Lisa Johansdotter, som han nu inpå dess egen dotter överdragit, ej annat finna, än att hustru Ella Ersdotter efter bemälte dess faders senare förklarade vilja enl. 5 och 16 Cap: Ärvda Bl till besittningen av detta hemman framför dottren närmare är, varföre densamma henne under dömes. Dock som Erick Olofsson förflutne tiden såsom sin laga egendom hemmanet besuttit, så kan han emot lag och 11 och 5 Cap: Jorda Bl ej påläggas att avflytta detta hemman förrän han blivit betalt för vad till äventyrs han detsamma kan hava förbättrat samt påkostat och överskjuta kan den byggnad och förbättring, som han årligen är skyldig därpå att använda. Vartill Nämndemännens Nils Olofssons i Ulterå och Nils Jonssons i Utanås syn och besiktning utställes, varvid bägge parterne tillståendes vara böra, viljandes Rätten därefter såväl över vad stridigt dem emellan efter samma syn bliva torde, som över de påstådde betalningen för mormoderns föda och förtjänte lönerna efter stämning vederbörligen utlåta, så framt dem därom annorledes ej åsämjas skulle. Emedlertid varda de 82 daler kmt som av Erik Andersson fordras såsom erkände för ständiga förklarade. ....

AGN1740,27/11,§8:
S.d. Besvärade sig Anders Matsson i Finna att han ännu ej kommit till att få tillträda hemmanet nr 4 7 sädesland i Banafiäl, som den 20 februari 1739 blivit dess hustru Ella Eriksdotter tilldömt förmedelst det att Erik Olofsson som hemmanet hittills bebott ännu ej skall velat låta förrätta den syn över de förbättringar han på hemmanet skall gjort, som föromrörde Rättens Resolution omröra månde. Begärande Anders Matsson därföre att nästa fardag få hemmanet tillträda, efersom Erik Olofsson skall detsamma allt mer och mer förvärra. Viljandes Anders Matsson prestera Caution för den av Erik Olofsson påstådde förbättringen att efter föregången syn betala.
Erik Olofsson håller sig vid förbemälte laga kraft vunne Resolution och påstår bliva så för förbättringarne som andra dess anmälte fordringar förnöjd innan han hemmanet avträder. Uppläst.
Resolutio
Eftersom förr beropade Härads Rättens resolution av den 20 februari 1739 tydligen innehåller det Erich Olofsson bör åtnjuta vedergällning för dess på hemmanet använda förbättringar innan han det samma avträder, så kan Rätten däruti nu ingen ändring göra, utan åligger det Erich Olofsson att tillo instundande juni månads slut vid 10 dalers Smt vite av de redan därtill förordnade Nämndemän låta samma sina gjorde förbättringar behörigen besiktiga och värdera.

AGN1744,12/3,§14:
S.d. Erich Olofsson i Banafjäl anhölt efter stämning att njuta besittningen på hemmanet 7 sel hus och jord i Banafjäl, som enligt köpebrev d. 16 nov. 1743 blivit dels försålt dels testamenterat av dess hustrus morfader Erich Andersson därsammastädes till obördig man Christopher Pärsson i Dombäcksmark emot 400 daler kmts köpeskilling. Men emedan svaranden Christopher Pärsson undandrog sig i detta mål att svara, innan säljaren Erich Andersson bliver tillika instämd, varmed käranden även förklarade sig nögd, fördenskull lät Tings Rätten därpå ankomma. Imedlertid erhölt Christopher Pärsson å anförde hemman det 2.a uppbudet

AGN1745,12/3,§29:§ 29
S.d. Jon Ersson i Finna fordrade väl sin hustrus syster Helena Ersdotter därstädes om 100 daler kmt bördsrätt, som hon vid lottkastningen såsom vinnande lovat erlägga vid hemmaets 7 sel jords tillträdande i bördsrätt. Dock som bem:te hustru Helena icke fått nyttja samma hemman, utan detsamma strax därpå togs i besittning av Jon Erssons Måg Abram Jansson med hennes begivande, så fant på föreställning Jon Ersson sig icke befogad till anförde käromål utan detsamma avstått. Betalande därtill 15 daler kmt till hustru Helena för den henne härvid tillskyndade Rättegångskostnad. Vad beträffar 50 daler kmt, som bem:te hustru Helena Ersdotter påstått sig böra njuta för sitt besvär med fadrens Erik Anderssons skiötsel, den förklarade sig Jon Ersson även för sin del henne lämna och att hon således samma 50 daler av sin uta--- Mågen Abraham Johansson undfångne Bördsrätt avräkna får. Vilket således med dom gillades.
Helena Ersdotter fodrade 50 daler kmt för sitt besvär med fadern Erik Anderssons skötsel

AGN1750,29/11,§14:
S:D: Alldenstund Nils Andersson i Smedsbyn befanns efter handskrift d. 12 juni 1741, hava utfäst såsom bördsrätt, att giva Jon Ersson i Finna och Anders Mattsson i Banafiäl tillsammans 50 daler kmt för Idby hemmanet, vilken bördsrättighet bemälte Jon Erssons och Anders Mattssons efterlåtne arvingar nu fordrade deras betalning före. Fördenskull och emedan Nils Andersson ej heller hade något skäligt häremot att invända, ty blev han, handskriften likmätigt, pålagd ovan förmälte 50 daler koppmt efter påstående att utbetala tillkäranderne jämte 2 daler Smt i Rättegångskostnad.
Jonas Erssons arvingar erhöll (tillsammans med Anders Mattsson i Banafjäl) 50 riksdaler kmt i bördsrätt i IDbyhemmanet av Nils Andersson i Smedsbyn.Härskr 12 juni 1742.

???? SOM BÖR UNDERSÖKAS:Under Perioden 1725-1731.Efter Johan Hööks död och för sonen Olof Johanssons tillträde,finns som ägare till Finna 1 ca.1725-27 Mats Simonsson och ca.1726-30 Johan Ersson.
Ifall Helena Ersdotter då var gift med Anders Mattsson borde han stå som ägare.
Anarkiv 8.0 2018-05-04