ANSEDEL 102 Elisabet Johansdotter *1716 Grundsunda
102 Elisabet Johansdotter
*1716 Grundsunda Finna
†1801 Grundsunda Banafjäl

Far: 99 Johan Persson Höök *1663 Grundsunda
Mor: 98 Helena Eriksdotter *1692 Grundsunda
      Vigsel: 1710 Grundsunda


AGN1733 29/11,§1:
Sd: Upplästes en Testameterlig avhandling dat. den 17 i denna månad medelst vilken Nämndeman Erich Andersson i Banafiäl och hans hustru Elisabeth deras dotterdotter Lisa Johansdotter låtit förskriva börds och hem(mansbesittningen) för den tjänst och tro, hon här------ visat, jämte det hon också lovat sköta Föräldrarne till deras dödedagar, varpå
Resolverades
Att så framt när denna avhandling vid Erich Anderssons och hans hustrus död, behörigen blir Communicerad med de flere närmaste arvingar, ingen av dem skulle kunna några laggiltiga skäl häremot andraga. Haver Elisabeth Johansdotter sig därvid verkeligen att trygga.
  testamenterar sin egendom till dotterdottern Elisabet Johansdotter mot sytnin

AGN1739,26/2,§13:
S.d. Änkan Ella Ericksdotter i Banafiehl åstundade att få tillträda hemmanet 7 sel jord därstädes, som dess fader Erik Andersson medelst skrift av d. 17 nov. 1733 överdragit in på hustru Ellas dotter Lisa Johansdotter, efter hon till bemälte besittningsrätt närmare vara skall.
Lisa Johansdotters man Erick Olofsson efter stämning närvarande uppviste till förklaring härå den avhandling --- emellan Erick Andersson i Banafiehl och dess hustru, samt dotterdottern Lisa Johansdotter blivit sluten den 17 nov. 1733, vilken den 29 berörde månad blivit protocollerad, av innehåll att berörte morsföräldrar, som under deras ålderdoms bräckligheter hemmanet ej mäktat längre förestå, detsamma till bemälte deras dotterdotter Lisa Johansdotter emot nöjaktig skötsel i dödedagar, uppdragit, förmodandes väl han, att i anseende till samma rena och tydliga avhandling vid hemmanet bliva bibehållen, men i den handeln rätta jordägaren den Erick Andersson skulle sådant återkalla, så säger ha sig vara nögd hemmanet att avträda sedan han undfått betalning och vedergällning för ett års lön för all bragt tjänst innan han kommit till hemmanet, ävenledes för dess hustru, som skall tjänt morfadern uti 6 år för contant, som utbetalt blivit till Morfars brodern Sven Andersson i Kasa enligt dess kvittobrev d. 27 januari 1735 daler 21, och den 25 october 1738 daler 32, utom 30 daler, som morfadern tillförne till läns tagit. Likaledes åstundas för mormoderns skötsel och uppehälle 3 års tid 3 daler kmt om veckan, samt för förbättringarna på hemmanet 200 daler kmt. Erik Andersson även härvid närvarande erkände sig väl hava upplåtit till dess dotterdotter detta dess hemman, men som han ej skall finna sig så alldeles väl med dess mans Erick Olofssons hushållning, eftersom han det i gäld och skuld skall söka att fördjupa, så förklarar han dess vilja och mening vara, att alldeles samma avhandling återkalla och det inpå hustru Ella Eriksdotter överdraga, vilken uti sitt ensörjande tillstånd angelägnare och mera nödig därom vara skall. Av de ingivne pretentionerne erkänner Erick Andersson vad som i contant blivit utgivet tillsammans 82 daler kmt, men disputerar lönerne och den sökte betalningen för dess hustrus underhåll alldeles. Vad åter förbättringarne på hemmanet beträffar, så är han därmed nöjd, att goda män förordnas, som dem värdera, varefter de sinsemellan måga hava tillfälle att likvidera. I övrigt sade såväl han som hustru Ella, att de ej vilja påstå det Erick Olofsson hemmanet avträder innan han undfår dess utlagde pnningar betalte.
Resolutio
Det kan väl Rätten i anseende till Erick Anderssons nu förklarade ändring i dess vilja att hemmansbesittningen å 7 sel jord i Banafiehl skulle efter 1733 års Resol. tillhöra dess dotter dotter Lisa Johansdotter, som han nu inpå dess egen dotter överdragit, ej annat finna, än att hustru Ella Ersdotter efter bemälte dess faders senare förklarade vilja enl. 5 och 16 Cap: Ärvda Bl till besittningen av detta hemman framför dottren närmare är, varföre densamma henne under dömes. Dock som Erick Olofsson förflutne tiden såsom sin laga egendom hemmanet besuttit, så kan han emot lag och 11 och 5 Cap: Jorda Bl ej påläggas att avflytta detta hemman förrän han blivit betalt för vad till äventyrs han detsamma kan hava förbättrat samt påkostat och överskjuta kan den byggnad och förbättring, som han årligen är skyldig därpå att använda. Vartill Nämndemännens Nils Olofssons i Ulterå och Nils Jonssons i Utanås syn och besiktning utställes, varvid bägge parterne tillståendes vara böra, viljandes Rätten därefter såväl över vad stridigt dem emellan efter samma syn bliva torde, som över de påstådde betalningen för mormoderns föda och förtjänte lönerna efter stämning vederbörligen utlåta, så framt dem därom annorledes ej åsämjas skulle. Emedlertid varda de 82 daler kmt som av Erik Andersson fordras såsom erkände för ständiga förklarade.

AGN1744,12/3,§14:
S.d. Erich Olofsson i Banafjäl anhölt efter stämning att njuta besittningen på hemmanet 7 sel hus och jord i Banafjäl, som enligt köpebrev d. 16 nov. 1743 blivit dels försålt dels testamenterat av dess hustrus morfader Erich Andersson därsammastädes till obördig man Christopher Pärsson i Dombäcksmark emot 400 daler kmts köpeskilling. Men emedan svaranden Christopher Pärsson undandrog sig i detta mål att svara, innan säljaren Erich Andersson bliver tillika instämd, varmed käranden även förklarade sig nögd, fördenskull lät Tings Rätten därpå ankomma. Imedlertid erhölt Christopher Pärsson å anförde hemman det 2.a uppbudet
Anarkiv 8.0 2018-05-04