Anundsjö | Arnäs | Grundsunda | Gävle | Härnösand | Nordingrå (bok) (databas) | Nätra | Sidensjö | Själevad | Skog | Skorped | Säbrå | Häxorna


Anundsjö släkter och gårdar

Anundsjöboken

Av: Anna-Greta Näslund, Paul Olsson, Per Sundin, Sven Z Sundin
Utgiven av Paul Olsson. Tryckt 2006. 521 sidor.

Boken om Anundsjö är slutsåld men har ersatts av en digital version. Supplementen (rättelser och kompletteringar) är inarbetade i texten. Utseende- och innehålls­mässigt är den digitala boken lik­värdig med pappers­boken.

Boken gör det möjligt att på ett enkelt sätt göra antavlor för personer som här­stammar från Anundsjö socken i norra Ångermanland. Många gånger kan sådana utsträckas till 1500-talet. Den kan ofta ge lösningar på svåra släkt­forsknings­problem. Den visar också hur hemman och rotar utvecklats under århund­ra­dena till det utseende de hade i slutet av 1800-talet. Sist, men inte minst, är boken ett exempel på en folkets historia genom att glimtar ur domböcker och kyrkböcker ges.

Priset för boken är 150 kr och den kan beställas på e‑post­adressen persundin@gmail.com. Boken distribueras digitalt som en pdf-fil vilken kan öppnas t.ex. med gratis­programmet Adobe Reader.


Släkter och gårdar i Arnäs 1535–1915

Arnäsboken

Av: Teo & Per Sundin
Tryckt 1998. 861 sidor.

Illustrerad, inbunden. Beställs för 295 kr + porto hos Per Sundin, tel: 0660‑37 11 23 eller e‑post: persundin@gmail.com. Recension i Släkt­historiskt Forum 2/98.

Sedan bokens tryckning har vissa upp­gifter lagts till och andra korrigerats, dessa finns att ladda ner här.


Släkter och gårdar i Grundsunda 1535–1948

Landskapskarta över Ångermanland från sent 1600-tal

Av: Per Sundin

Pdf-filer för varje by och båts­­mans­­rote med ut­för­ande enligt Arnäs­­boken kommer nu att färdig­­ställas för att senare tryckas i sam­ar­bete med Grundsunda hem­bygds­förening. Register för utsocknes födda samt in- och ut­­flyttade till Grundsunda finns här.


Gävle ca 1500–ca 1850 (Databas)

Av: Per Sundin

Gravering av Gävle i Suecia antiqua et hodierna

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med 44 700 namn. Källor är Sehlbergs ”Gefle och dess slägter”, Gävle kyrko­arkiv 1695–1800 samt material från Ångermanlands- och Gästriklands­socknar. Databasen innehåller personer även från andra städer och socknar eftersom Sehlberg definierat Gävle­släkt som släkter varav någon medlem bott och verkat i staden. Databasen kostar 800 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Härnösand 1585–1850 (Databas)

Av: Per Sundin

Gravering av Härnösand i Suecia antiqua et hodierna

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med 21 000 namn. Källor är råd­hus­rätts­protokoll från Härnösand ca 1640–1701, Härnösands kyrko­arkiv 1721–1850, man­tals­längder 1637–1750, båts­mans­rullor 1687–1790, bur­skaps­längder 1656–1850, trivial­skole­matrikel 1647–1800, gymnasie­matrikel 1647–1850 samt material från omkring­liggande för­sam­lingar. Data­basen inne­håller endast personer som någon gång varit ”skriven” i Härnösand inkl. Härnö, eller gått i skola där. Data­basen kostar 500 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.

Ett register över elever vid trivialskolan i Härnösand finns här.


Släkter och gårdar i Nordingrå 1535–1890

Nordingråboken

Av: Teo & Per Sundin
Tryckt 1975. 368 sidor.

Inbunden. Slutsåld.

I stället har pdf-filer för varje by och båts­mans­rote med utförande enligt Arnäs­boken har nu färdig­ställts. Säljs för 100 kr/st. Register för utsocknes födda samt in- och ut­flyttade till Nordingrå finns här. Materialet har samman­ställts till en ”e-bok” med namnet ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535–1948”. ”E-boken” kostar 600 kr och beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com.


Nordingrå 1535–2000 (Databas)

Nordingrå

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med 30 300 namn. Källor är dom­boks­protokoll från 1612–1735, kyrko­arkiv 1688–1928, man­tals­längder m.m. 1535–1890, soldat- och båtsmans­rullor 1552–1890, samt material från omkring­liggande för­sam­lingar. Databasen kostar 600 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Släkter och gårdar i Nätra 1535–1900

Nätraboken

Av: Jan Nordvall & Per Sundin
Tryckt 2008. 507 sidor.

Inbunden med register. Beställs för 195 kr + porto via e-post persundin@gmail.com. Sedan bokens tryckning har över 500 upp­­gifter lagts till och andra korrigerats, dessa finns att ladda ner som pdf-filer:

Den första pdf-filen innehåller rättelser och en presentation av kompanichefer som egentligen hör till Excel­filen. Antalet rättelser är nu så många i för­håll­ande till upp­gifter på nätet att detta supplement behövs för korrekt släkt­forskning. För att tolka supplementet behövs boken.

Den andra pdf-filen innehåller soldater 1604–1661 och båtsmän i det äldre båtsmans­hållet 1661–1681. Sid­hän­visningar finns i tredje kolumnen, kursiverade sid­nummer betyder att soldaten har sin far eller föräldrar på den sidan, normal stil att han själv finns där. I fjärde kolumnen finns för­kort­ningar för kompaniet (egentligen kompani­chefens namn). För­klar­ing på för­kort­ning­arna finns i slutet.


Sidensjö/Skorped släkter och gårdar

Sidensjö-/Skorpedboken

Av: Anna-Greta Näslund, Paul Olsson, Per Sundin, Sven Z Sundin
Utgiven av Paul Olsson. Tryckt 2011. 492 sidor.

Boken om Sidensjö och Skorped är slutsåld men har ersatts av en digital version. Supplementen (rättelser och kompletteringar) är inarbetade i texten. Utseende- och innehålls­mässigt är den digitala boken lik­värdig med pappers­boken. För pappers­boken finns ett supplement med rättelser och kompletteringar att ladda ner här.

Boken gör det möjligt att på ett enkelt sätt göra antavlor för personer som här­stammar från Sidensjö eller Skorped socken i norra Ångermanland. Många gånger kan sådana utsträckas till 1500-talet. Den kan ofta ge lösningar på svåra släkt­forsknings­problem. Den visar också hur hemman och rotar utvecklats under århund­ra­dena till det utseende de hade i slutet av 1800-talet. Sist, men inte minst, är boken ett exempel på en folkets historia genom att glimtar ur domböcker och kyrkböcker ges.

Priset för boken är 150 kr och den kan beställas på e‑post­adressen persundin@gmail.com. Boken distribueras digitalt som en pdf-fil vilken kan öppnas t.ex. med gratis­programmet Adobe Reader.


Själevad 1535–1820 (Databas)

Landskapskarta över Ångermanland från sent 1600-tal

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med ca 21 000 namn. Källor är Själevads kyrko­arkiv 1668–1820, mantals­längder o.d. 1535–1820, soldat- och båtsmans­rullor 1552–1820 samt material både från domböcker 1612–1734 och omkringliggande församlingar. Databasen innehåller endast personer som någon gång varit ”skrivna” i Själevad. Databasen om 10,3 MB kostar 500 kr och beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Skog 1535–1920 (Databas)

Landskapskarta över Ångermanland från sent 1600-tal

Av: Teo Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med ca 13 000 namn. Källor är dom­boks­protokoll från 1612–1730, kyrko­arkiv 1688–1890, man­tals­längder m.m. 1535–1890, soldat- och båtsmans­rullor 1552–1890, samt material från omkring­liggande församlingar. Databasen kostar 300 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Säbrå 1721–1840 (Databas)

Säbrå

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med ca 13 000 namn. Källor är Säbrå kyrko­arkiv 1721–1840, sporadiska man­tals­längder 1613–1775, båts­mans­rullor 1687–1887 samt material från domböcker och omkring­liggande för­sam­lingar. Data­basen inne­håller endast personer som någon gång varit ”skrivna” i Säbrå. Databasen om 5,3 MB kostar 150 kr och beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha tillgång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Häxorna

Häxorna

Av: Teo & Per Sundin
Tryckt 1978. 54 sidor.

Inbunden. Slutsåld.

Från bokens baksida:
Ett unikt bidrag till Häx­processernas historia
    ”A.o 1675 den 2 junij företogs Ransachningh öfwer dett beryktade Trullpack som bruka Blåkulla­färder och föra barn Sathan tillhanda.”
    Så, bl.a., heter det i den autentiska protokoll­avskrift från ”Wijbyggeråå Sochn” som Per och Teo Sundin här aktualiserar. I protokolls­avskriften får vi följa rätte­gången, den 2 juni 1675, som den utspelades i verkligheten. Vi får lära känna de 29 anklagade och de vittnande barnen och själva bilda oss en uppfattning om de inblandades situation, motiv och känslor.
    ”HÄXORNA” är en viktigt dokumenterande bok från fattig­domens och svältens Ångermanland, under sent 1600-tal. Boken är ett unikt bidrag till de s.k. trolldoms- eller häx­processernas historia.
    Per och Teo Sundin har kompletterat den rena protokoll­texten med anslutande biografiska upp­gifter, något som självklart ökar bokens värde. Dessutom placerar Jan Stattin i en bred inledning in Vibyggerå­processen i dess allmänna – svenska och europeiska – sammanhang.