Anundsjö | Arnäs | Gävle | Härnösand | Nordingrå (bok) (databas) | Nätra | Sidensjö | Skog | Skorped | Säbrå | Häxorna


Skog 1535–1920 (Databas)

Av: Teo Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med ca 13 000 namn. Källor är dom­boks­protokoll från 1612–1730, kyrko­arkiv 1688–1890, man­tals­längder m.m. 1535–1890, soldat- och båtsmans­rullor 1552–1890, samt material från omkring­liggande församlingar. Databasen kostar 300 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Gävle ca 1500–ca 1850 (Databas)

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med 44 700 namn. Källor är Sehlbergs ”Gefle och dess slägter”, Gävle kyrko­arkiv 1695–1800 samt material från Ångermanlands- och Gästriklands­socknar. Databasen innehåller personer även från andra städer och socknar eftersom Sehlberg definierat Gävle­släkt som släkter varav någon medlem bott och verkat i staden. Databasen kostar 800 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Släkter och gårdar i Nätra 1535–1900

Nätraboken

Av: Jan Nordvall & Per Sundin
Tryckt 2008. 507 sidor.

Inbunden med register. Beställs för 295 kr hos Hembygds- och släktforskare Nolaskogs eller Nätra hembygds­förening. Sedan bokens tryckning har vissa upp­gifter lagts till och andra korrigerats, dessa finns att ladda ner som en pdf-fil respektive Excel­fil:

Pdf-filen innehåller rättelser och en presentation av kompanichefer som egentligen hör till Excel­filen.

Excel­filen innehåller soldater 1604–1661 (blad 1) och båtsmän i det äldre båtsmans­hållet 1661–1681 (blad 2). Sid­hän­visningar finns i tredje kolumnen, kursiverade sid­nummer betyder att soldaten har sin far eller föräldrar på den sidan, normal stil att han själv finns där. I fjärde kolumnen finns förkortningar för kompaniet (egentligen kompanichefens namn). Förklaring på förkortningarna finns sist i pdf-filen.


Säbrå 1721–1840 (Databas)

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med ca 13 000 namn. Källor är Säbrå kyrko­arkiv 1721–1840, sporadiska man­tals­längder 1642–1775, båts­mans­rullor 1687–1887 samt material från domböcker och omkring­liggande för­sam­lingar. Data­basen inne­håller endast personer som någon gång varit ”skriven” i Säbrå. Databasen om 6,0 MB kostar 100 kr och beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha tillgång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Härnösand 1585–1850 (Databas)

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med 21 000 namn. Källor är råd­hus­rätts­protokoll från Härnösand ca 1640–1701, Härnösands kyrko­arkiv 1721–1850, man­tals­längder 1637–1750, båts­mans­rullor 1687–1790, bur­skaps­längder 1656–1850, trivial­skole­matrikel 1647–1800, gymnasie­matrikel 1647–1850 samt material från omkring­liggande för­sam­lingar. Data­basen inne­håller endast personer som någon gång varit ”skriven” i Härnösand inkl. Härnö, eller gått i skola där. Data­basen kostar 500 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.


Släkter och gårdar i Arnäs 1535–1915

Arnäsboken

Av: Teo & Per Sundin
Tryckt 1998. 861 sidor.

Illustrerad, inbunden. Beställs för 295 kr inkl. porto hos Per Sundin, tel: 0660‑37 11 23 eller e‑post: persundin@gmail.com. Recension i Släkt­historiskt Forum 2/98.

Sedan bokens tryckning har vissa upp­gifter lagts till och andra korrigerats, dessa finns att ladda ner här.


Anundsjö släkter och gårdar samt Sidensjö/Skorped släkter och gårdar på CD

Anundsjöboken

Av: Anna-Greta Näslund, Paul Olsson, Per Sundin, Sven Z Sundin
Utgiven av Paul Olsson. Tryckt 2006 resp. 2011. 521 resp. 492 sidor.

CD-boken om Anundsjö ersätter pappers­boken som är slutsåld. Supplementen (rättelser och kompletteringar) är inarbetade i texten. Utseende- och innehålls­mässigt är CD-böckerna lik­värdig med pappers­böckerna. För pappers­boken om Sidensjö och Skorped finns ett supplement med rättelser och kompletteringar att ladda ner här.

Sidensjö-/Skorpedboken

CD-böckerna gör det möjligt att på ett enkelt sätt göra antavlor för personer som här­stammar från Anundsjö, Sidensjö eller Skorped socken i norra Ångermanland. Många gånger kan sådana utsträckas till 1500-talet. De kan ofta ge lösningar på svåra släkt­forsknings­problem. De visar också hur hemman och rotar utvecklats under århundradena till det utseende de hade i slutet av 1800-talet.

Sist, men inte minst, är böckerna ett exempel på en folkets historia genom att glimtar ur domböcker och kyrkböcker ges.

För mer information, se Paul Olssons hemsida nolaskogs-y.se.


Häxorna

Häxorna

Av: Teo & Per Sundin
Tryckt 1978. 54 sidor.

Inbunden. Slutsåld.

Från bokens baksida:
Ett unikt bidrag till Häx­processernas historia
    ”A.o 1675 den 2 junij företogs Ransachningh öfwer dett beryktade Trullpack som bruka Blåkulla­färder och föra barn Sathan tillhanda.”
    Så, bl.a., heter det i den autentiska protokoll­avskrift från ”Wijbyggeråå Sochn” som Per och Teo Sundin här aktualiserar. I protokolls­avskriften får vi följa rätte­gången, den 2 juni 1675, som den utspelades i verkligheten. Vi får lära känna de 29 anklagade och de vittnande barnen och själva bilda oss en uppfattning om de inblandades situation, motiv och känslor.
    ”HÄXORNA” är en viktigt dokumenterande bok från fattig­domens och svältens Ångermanland, under sent 1600-tal. Boken är ett unikt bidrag till de s.k. trolldoms- eller häx­processernas historia.
    Per och Teo Sundin har kompletterat den rena protokoll­texten med anslutande biografiska upp­gifter, något som självklart ökar bokens värde. Dessutom placerar Jan Stattin i en bred inledning in Vibyggerå­processen i dess allmänna – svenska och europeiska – sammanhang.


Nordingrå 1535–2000 (Databas)

Av: Per Sundin

Databasen är en Anarkiv 7.0-databas med 30 300 namn. Källor är dom­boks­protokoll från 1612–1735, kyrko­arkiv 1688–1928, man­tals­längder m.m. 1535–1890, soldat- och båtsmans­rullor 1552–1890, samt material från omkring­liggande för­sam­lingar. Databasen kostar 600 kr. Beställs på e‑postadressen persundin@gmail.com. Köparen bör ha till­gång till släkt­forskar­programmet Anarkiv för att kunna till­godo­göra sig all information som lagts in i data­basen.

Pdf-filer för varje by med utförande enligt Arnäsboken kommer också att fram­ställas efterhand. Klara augusti 2018 är Barsta–Orsta och Själand. Säljs för 100 kr/st. Register för utsocknes födda samt in- och ut­flyttade till Nordingrå finns här.


Släkter och gårdar i Nordingrå 1535–1890

Nordingråboken

Av: Teo & Per Sundin
Tryckt 1975. 368 sidor.

Inbunden. Slutsåld.