Antavla  
4148 Johan Jonsson
*cirka 1615 Skog Gallsätter 3
†1694-01-21 Nora Lövvik

Far: 4150 Jon Månsson *cirka 1590 Skog
Mor:

   Fam:

      1: 4144 Pär *cirka 1655 Nora
      2: 4145 NN *cirka 1655 Nora
      3: 4146 Nils *cirka 1660 Nora
      4: 4147 Johan *cirka 1665 Nora

s t JMå
Utdrag ur trolldomsprotokollet: (Kallas Johan murmester)
------------ at dåå hon h. Kerstin (Per Olofssons hustru) til Satan inkommer gåår strax til ten fuhle undher bordhet, hooss honom tager hon böker och gifr barnen huar sin at läsa uti. Hon ter kokar och dantzar och förre än hon öfreser gåår hon åther undher bordhet. Kan see henne föra 3 sina egna barn, Olof, Märit och Brita, Johan murmesteres 3 barn.----------------

Db 1646 3/12 9.
Nämnden haver avdömt att Peder Jonsson i Skullersta skall utgiva även så mycket uti Båtsmans lega åt Anders Olufsson i Biöråss som den Anders haver värden Johan Jonsson i Löfuich utgivit och bekostat haver. Och eftersom Johan Jonsson haver utgivit Etthudra daler enkelt Kopp: M:t, där som Peder Jonsson icke mera än sjuttio daler haver levererat och bekostat, så skall bem:te Peder Jonsson ännu - 30. daler Kopp: M:t till föreskr:ne Anders Olufsson utan något uppskov lovar att betala.

Db 1651 6/11 15.
Johan Joensson i Löfwijk och Hans Joensson i Galsäter haver vikit ifrån Tingsplatsen förrän Tinglov givit blev och likväl borde sin broder Måns Jonsson i Galsätter svara som väl stämder efter deras Sal: Fader.
Res: De är för sådant vardera efter - 33. Cap. Tingmåla B: sakfällte till - 3. marker.
Löper ------- - 6. marker till treskiftes

Db 1682 6/3 40.
Emedan Rätten intet alldeles befria kan bröderna Erich och Bertill Månssöner ifrån allt vållande till hästens olyckliga omkommande för Johan Joensson i Löfwijk uti deras tjänst, såvida han blev frustrerad med sällskapet honom lovat var, eljest var hästens betingande han varken hästen eller en så liten Son utskickat uti sådant töväder som en långlig tid tillförende varit, det skönjas kan av det förväntande han gjort till dess Erich Månsson med sin häst skulle köra förut. Ty prövar Rätten skäligt att bröderna håller denna fattige man något till skadans ersättande, som lämnas såvida uti deras discretion, att det icke må gå under en tredjedel av hästens rätta värde, emedan det icke en pur lega var utan mera ett godvilligt lån.

Db 1687 11/3 39.
Jon Nilsson i Yter Eed lät första gången oppbjuda 7 ½ seland jord och hus i Gallsätter som han köpt av Majoren Samuel Nilsson Lundberg för 590 daler kmt, vilken jord Majoren sålt på sin Sondotters vägnar, efter han hemmanet till barnets bästa icke kunnat uppehålla, som själva köpet förmäler. Johan Jonsson i Löfwijk sökte vid detta tillfälle få inlösa detta hemman, som är hans fasta fäderne och Möderne, emedan han av brodren Måns Jonsson aldrig fått någon bördsrätt. Majoren sade hemmanet förlängst vara gången utur släkten till oskyldiga genom oppbud och laga stånd, så att där ingen vidare börd är på den sidan, det han bevisa vill med fastebrevet av d. 6. October 1682 som tillägnar Sonadottern bem.te 7 ½ seland Jord i Gallsätter, emedan den utur gälden löster är med faders fasta ägor ifrån Lunde i Gummundråd. Johan Jonsson instantierade, att det kunde hava sin skäl om barnet velat behälla hemmanet själv efter det på Mödernet är en släktige med dem, Näml: , fadren Samel Samuelsson hade min broders Måns Jonssons dotters, men som det nu säljes till en alldeles obördig, så vill han vara närmast, om icke barnets Moder det inlöser.
Resolutio: Emedan Johan Jonsson på Mödernes sida befinnes släkt med Majorens sondotter, så skattar Rätten honom närmare oppköpa hemmanet än någon alldeles osyld, såframt Modren det icke opplöser och de kunna prestera fulla penningar efter köpet.

Db 1688 13/3 32.
Hans Persson i Gröttom lät andra gången oppbjuda 1 ¼ sel jord i Gröttom som han köpt av Olof Jonsson i Tiern för 56 daler 20 öre Kmt.

Db 1688 13/3 33.
3.e uppbudet enl ovan...... Johan Jonsson i Löfwijk protesterade och sade sig hava avsatt penningar till hemmanets inlösen, som honom tilldömt är d. 12. Martij 168. Härpå resolverades attom i sanning befinns penningarna till fullo vara avsatte träder Johan Jonsson till hemmanet nästkommande vår och den till penningarna som dem bör efter det 24 Cap: Jord B: LL

Anarkiv 8.0 2015-06-20