Antavla  
4144 Pär Johansson Muur
*cirka 1655 Nora Lövvik 5
†1710 Nora Lövvik

Far: 4148 Johan Jonsson *cirka 1615 Skog
Mor: 4151 NN *cirka 1625

   Fam:

      1: 4134 Walborg *1684 Nora
      2: 4135 Johan *cirka 1685 Nora
      3: 4136 NN *cirka 1684 Nora
      4: 4137 Erich *1686 Nora
      5: 4138 Christopher *1689 Nora
      6: 4133 Elias *1691 Nora
      7: 4139 Hans *1694 Nora
      8: 4140 Märta *1694-05 Nora
      9: 4141 Pär *1697 Nora
      10: 4142 Olof *cirka 1698 Nora
      11: 4143 Cherstin *1704 Nora

Db 1683 ?/10 22.
Länsman angaf Lars Hansson i Hornöhn och Pähr Johansson i Löfwijk hava på sista ting förövat slagsmål med varandra och en stor otidighet, varigenom Tingsfreden är bruten. Lars Hansson tillstod, att det i dryckesmål kom något emellan Pähr Johansson och honom uti stuvan mitt emot Tingsstuvan om afton sent, men ingen stor slagsmål var dem emellan. Pähr Johansson tillstog detsamma,och att trätomålet kom av kortspelning. Olof Erichsson i Herrskog tolvman betygade att en hustru h. Kierstin ifrån Rosswijk kom löpande till honom där han låg på en bänk och säger Käre kom och skils karlarne åt som slåss. Han svarade jag har därmed intet göra, gick ock intet därefter. Tillstodo bägge omsider, att de slagit varandra örfilar och begynt rycka varandra.
Res: För slagsmålet och det oljud Lars Hansson i Hornöhn och Pähr Johansson i Löfwijk gjort på näst förrige Ting, plktar de var sine sine 9 marker Smt till det lindrigaste.

Db 1692 16/2 16.
Befallningsman Crusel besvärade sig över Socken skrivaren Pehr Johansson i Muur, att han ännu intet klarerat legofolks Contibution för år 1691, begärte att han för sådant försummelse måtte anses med plikt. Pehr Johansson Muhr sade sig allena av några få den oppfått, inlade en restlängd på en hop som intet betalt. Pehr Johansson frågades om han dem citerat till Tinget ? Svarade sig dem intet stämt, var borta till Kopparberget innan Tings Cursen kom. Svarade honom att han bort mera oppvakta sin tjänst än sin köpenskap. Denna Pehr Muhr är också förledit år tilltalter om sin försummelse och förmanter, men sig intet rättat.
Resolutio: Alldenstund Pehr Johansson Muhr antagit sig svara för Sockenskrivar tjänsten i Nora Sochn, som också bör oppbära och clarera Lappfolks Contribution, men sådant försummat till Kongl: Majts otjänst, så att han till Datum ingten halvöre levererat på den till Befallningsman, utan rest på sinköpenskap till Kopparberget, ej heller till Tinget stämt dem av allmogen som han oppgiver restera att därom rannsakas kunde, av vad orsak de treskas Contibution att utgöra. Ty sakfälltes han för sådan Ämbetes försummelse till - 5 daler Smt, ävensom Länsmännerna som försumma sin oppbörd i anledning av Kongl: Hof Rättens resolution däröver, androm och sig själv till rättelse, och ansäjes clareringen ofördröjligen göra.

Anarkiv 8.0 2015-06-20