Antavla  
4146 Nils Johansson
*cirka 1660 Nora Lövvik 5


Far: 4148 Johan Jonsson *cirka 1615 Skog
Mor: 4151 NN *cirka 1625


Db 1684 10/9 31.
Cronones Länsman angav en kona Malin Erichsdotter, som fött oäkta barn, vilken förehades och bekände sig född vara uti Löfwijk, där hon ock merendels levat, undantagande att hon hos en och annan i Socknen tjänt, dock icke vidare varit; har ock varit gift med en Cronones Båtsman Nils Olofsson , som för 7 år sedan död är, bekände sig hava fött barn 14 dagar för Walborgsmäss, och sade sig belägrad vara av Murmästarens Son i Löfwik Nils Johansson något för Jacobsmäss föleden Sommar 1683 när de rodde på Skötsättningen, allena den ena gången , då de icke heller längre var ifrån gården än ifrån Middagen intill Kvällen. Hon tjänte då hos Bertil Månsson i Löfwijk, där hon i 2 och på det tredje året tjänte och för Husbonden rodde, men Nils Johansson rodde för sig själv, och var i lag med hennes husbonde. Malin förmantes säja sanningen om hon flera resor med Nils eller någon annan hade att beställa. Hon nekade såväl sig med Nils flera resor haft beställa /: ändock han några resor budit sådant till :/ ej heller med någon annan till beskaffa, Omsider måste hon tillstå att Erich Månsson husbonden Bertill Månssons broder henne också hävdat i fjol om vintern 1683 då,han hemkom om en afton sedan folket lagt sig och hov sig i sängen när mig, och hade sin vilja med sig. Med flera hans hon sig ingalunda hava att beställa. När henne förehölls bekänna vad hon vid födseln bekänt, sade hon sig detsamma gjort, Näml: att Nils var barnfadern , och Erich Månsson eljest med henne haft beställa, Var hos svågern Erich Hindersson i Löfwijk då hon födde barnet. Skickade efter hustru Kierstin Pähr Olofss, h.Malin Hans Nilss och hust Marit Änka i Löfwijk, då barnsvedan kom på henne. Hustru Kierstin Hansdotter efter avlagd vittnesed berättade, att hon blev av grannen Erich Hindersson kallader i hans gård, att hjälpa svägerskan somskulle föda, gick så dit om Morgon, när hon kom dit, var hon illa sjik, då frågde hon Malin vilken var barnfadern ? Hon svarade Nils Johansson, sedan när våndan kom starkare på henne, både de henne säja sanningen om hon med flera hade till beställa medan Erich Hindersson var inne, då sade hon sig måste bekänna att jag intet är fri för Erich Månsson, sade honom lagt efter henne i Vedlidret, i badstuvan och hebberet, och då hon har bekänt, så måste ---- bekänna. Sedan när hon kom i högsta nöden bad hon tillika med de andra kvinnorna det hon skulle bekänna sanningen, då tillade hon barnet Nils Johansson , men sade åter sedan, Gud nåde mig , jag har ännu med en bonde beställa,, då frågade de vilken det skulle vara ? Hon säger med Pähr Månsson, huru då sade de ? Svarade han drog mig över sängbalken sig när jag sog och bädda. Än frågade de pm det var flera reso ? Därtill svarade hon ----. Mera sade hon sig intet hava att vittna.
Hustru Malin Hans Nilss berättade att hon blev kallader av Erich Hindersson till hans gård att hjälpa svägerskan, då hon dit kom var h. Kierstin för henne, frågade så Malin vilken ägde barnet, då hon strax det tillkände Nils Johansson, såväl som i högsta nöden, när Erich Hindersson frågade om hon hade något beställa med Erich Månsson sade hon det han hållit nog efter sig. Sedan i högsta nöden, då de frågade henne om hon hade med någon mera att beställa? Sade hon Ja, jag har än med en bonde att göra, som varit galen efter mig. Frågades vilken ? Då säger hon Pähr Månsson . De fråga varest ? Hon säger, han drog mig till sig över sängbalken. Än frågade de om det varit flere resor ? svarade intet mera än J, Jo .
Hustr. Märit Erichsdotter i Löfwijk efter föregången förmaning att bekänna sanningen berättade även det samma som de förriga, Näml: att Malin tillkände Nils Johansson barnet, för Erich Månsson sade hon sig intet fri, det hon sade honom själv veta. Uti högsta nöden bad de henne bekänna sanningen , då säger hon, det är ännu en bonde som har varit trå efter mig. De frågade vilken det skulle vara ? Då sade hon Pähr Månsson , han tog mig uti armen när jag bäddade och drog mig över sängbalken, De frågade om det skett flera resor ? Hon svarade Ja, Jo. Vad det var för Pähr Månsson nämnde hon intet. Malin tillstod sitt umgänge med Nils Johansson och Eich Månsson , men Pähr Månsson nekade hjon sig bekänt på. Säger sig intet kunna minnas vad hon sade i sin stora sjukdom. Omsider säger hon, att han en gång kastade henne i sängen, men låg allenast litet där, steg strax ifrån honom . Sade Pähr Månsson kom dit om afton, hade 2 st. andra karlar med sig, här hon bäddat en säng, lade sig Pähr Månsson i den , och hon skulle bädda den som där näst var, i detsamma tog han henne i armen och drog henne till sig, men de andra karlarna kommo in , och hon slet sig ifrån honom . När henne förehölls bekänna sanningen och intet förgäves vara det hon i sin högsta nöd bekänt av sig själv helt frivilligt på Pähr Månsson, och när kvinnorna frågade henne om de varit flera gånger, svarar hon Jo Jo. Då säger hon sig intet veta vad hon sagt, Kvinnorna bekände, att då hon nämnde Pähr Månsson blevo de häpne och begynte gråta.
Nils Johansson i Löfwijk och Erich Månsson intet tillstädes, utan avreste ifrån Orten som förmenes till Stockholm sist uti året, då redan rykte därom var oppkopmmit. P--- Månsson Borgare i Hernösand var väl tillstädes, men som konan intet ville tillstå haft någon beställning med honom, och han en gifter Man även nekar, ty skattade Rätten onödigt honom inkalla och under inqvisition ställa innan bättre upplysning uti saken givas kan. Och såsom grundeligen märkas kund det Konan Malin än icke kommit till rätta bekännelsen , ej heller dem som hon bekände på tillstädes varit att sig förklara, ty må hon förvaras i Cronones häkte intill dess hon med bem:te Manspersoner confronteras kan, emellertid hon ock borde komma till någon närmare bekännelse, om hon med bägge bröderna haft något sammanläger eller intet.

Db 1685 20/3 39.
Sedan förra Tingsrannsakan oppläsen var, förställtes åter Konan Malin Erichsdotter ifrån Löfwijk som förmantes bekänna sanningen om hon med Borgaren Pähr Månsson i Hernösand haft sammanlag, vilken stod uti sin förra bekännelse, Näml: att hon aldrig är bleven hävdad utav Pähr Månsson, ändock han drog henne en gång om hösten äver Sängbalken, gick hon likväl strax därifrån. Häradshövdingen påminte henne de ord hon i sin barnbörd fält, ---ner hon blev tillfrgad utav kinnorna som hjälpte henne i Barnsbörden, om hon med flera haft beställa än med Nils Joensson och Erich Månsson. Jag har ännu haft med en bonde beställa, Näml: med Pähr Månsson, vilken varit trå efter mig. Till vilka ord hon alldeles nekade, och står ständigt uti sin förra hårdnackenhet ehuruväl bem:te kvinnor avlagt sin ed att orden var fällte. Malin erichsdotter insattes i Kistan att sig bättre betänka till andre dagen , dåhonåter ställtes under Examina, som lika fullt nekade något hava med Pähr Månsson att beställa. Pastor Loci Mag: Jacobus Eurenius betygade sig med högsta flit henne tillhållit bekänna sanningen, men intet kunna få henne till någon annan bekännelse, och funni hos henne en stor hårdnackenhet, berättandes också att Malin aldrig medan drängen Nils Johansson bekänt på honom, att han skulle vara barnfadern , vilken gör den praesumption om henne, att hon lärer hava någon annan, ändock hon nu på Nils i hans frånvaro bekänner Bertill Månsson i Löfwijk. Tillspordes om han kunnat förnärka Malin med Pähr Månsson haft något sammanlag eller att de gärna vistades tillhopa, då han där varit ? Därtill han nekade och sade sig aldrig sådant kunna förstå, ej heller brodren ---- där varit. Än tillspordes han vad Legofolk han det året hade ? Svarade sig allena haft en dräng Swen Joensson och inga flera. Swen Joensson inkallades som efter avlagd Ed bevittnade, att Sommars ett år sedan låg han i Storstuvan hos Bertill Månsson i en säng vid dörren, då bädda Malin de två främre sängarna, när hon bäddat denförsta kom Pähr Månsson in lade sig i den, Malin bäddar den andra Sängen. När hon bäddat säger Pähr Månsson , har du bäddat nu Malin ? Ja svarade hon. Så skall du få komma och ligga hos mig. Hon säger det ligger folk i yttre sängen, men det svarar Pähr Månsson. I det samma steg hon opppå Kistan, uti andra sängen, kliver så över balken in uti den sängen Pähr Månsson låg. huru länge hon där låg vet han intet, ej heller hörde han vad de togo sig före, utan han somnade in där med. När Pähr Månsson kom så låg jag, ingen främmande var där mera den gången som han sig påminnakan.
Resolutio: Ehuruväl kvinnorna som varit tillstädes uti Malins Barnsänge edeligen betygat henne i sin nöd nämnt såväl Pähr Månsson som Brodern Erich Månsson och drängen Swen Jonsson efter avlagd Ed bevittnade sig sett Malin gå i säng till Pähr Månsson, likväl såsom Malin nekar till någon köttslig beställning och sammanläger med Pähr Månsson , och förberörde vittnen icke göra tillfyllest henne att hålla till en så grov last, ty vill Rätten en sådan mörk sak hava lämnat under Guds dom, intill dess någon bättre och närmare opplysning ske kan. Och Malin svarar med sin brott efter gjord bekännelse, i så måtto för det hon låtit sig hävda av Erich Månsson pliktar hon sine 20 marker Silver Mt efter praxin, och för det hon sedermera låtit sig hävda av Nils Johansson - 40 marker Smt efter Straffordningen. Haver hon intet att böta med pliktar med kroppen och stånde kyrkoplikt. Erich Månsson och Nils Johansson nu intet tillstädes äre böra sökas till vederbörligt straff.
Anarkiv 8.0 2015-06-20