Antavla  
4321 Ragvald Erici Flodius
*cirka 1620


Far: 4322 Erich Raphaelsson *cirka 1585 Resele
Mor: 4324 Margareta *cirka 1595


Syster Brita Flodia i Kyrkbordet död 1726-09-10 67 år, alltså född cirka 1659

Db 1646 7/9 9.
NB: Belangande det Herr Raphael kärar efter 4. Sädesland jord som hans hustru fader och moder hava sålt och att åtskillige och äre nu komne under Erich Erichsson i Strinne.

Db 1649 6/4 5.
Befalltes Länsmannen att nämna fyra bekedelige män över räkning emellan Sal: Herr Erich Rafwalz hustro och hennes barn på den ena sidan och Bertill Anders arvingar i Greta på den andra sidan på vad tid som parterna begärer.

Db 1653 10/1 8.
Vällärde Herr Erich Kyrkoherden samt Cappellanen Herr Raffuall bleve förent om alle irringer och förvitelser som dem emellan kan vara skedder, till vilka förvitelser inga skäl kunde finnas, utan av löst tal och skvaller kunde vara uppdiktade av illvillige människor. Och för det saken skall alldeles vara --- döder och ingen den andre efter denna dag vräker eller förviter, är i vite fyratio daler Silver mynt till Kyrkan och de fattige oppsatt, dem att utgiva som orsak till ---lighet finnes vara.

Db 1653 9/8 1.
Sockneskrivarna H:r Rafwall Cappellanen över Skough Socken och Daniel Olofsson över Nora socken ---- tillstädes ---- försummat --- vart att anteckna de saker som i Rätten angivas borde, därföre är de sakfällte efter det - 33. Cap. av Tingmåla Balken vardera - 3. marker. Löper - 6. marker till treskiftes

Db 1655 10/4 5.
Nämnden avsade och dömde, att Cappellanen Vällärde Hr Raphaell all makt och tillstånd hava skall den Jord igenlösa som hans hust Styvfader Lars Hansson för honom och hans syster tillika med sin hustro för dem bortsålt hava till Sal: Bertill Andersson i Greetha, vilken Jord i Strinde och Biertrådh Socken belägen är, och är förstående den som icke med fastebrev bortbrevat är och icke dyrare inlöses än Bertill därföre givit haver. Men haver Bertill samma Jord dyrare sålt, så söke var sin man.

Db 1656 6/12 2.
Erich Nilsson i Skalstadh blev övertygad, eftersom han ock själv icke undfalla kunde, att hava utan lov och minne - 3 ¼ sel jord av Joen Nilsson i bem:te Skalstadh samt - 4. sädel. av Caplan Hr Raphael, som i Swigstad liggandes är tillstått Joen Ingeualsson i förbem:te Skalstadh till hävd och bruk uti deras hemmans handel till sig anamma, ändock honom icke något av samma jord tillhörde som Jon efter hans tillstånd vederkänt haver.
R:tio: Föreskr:ne Erich Nilsson blev dömd efter - 28. Cap. av Konungs Balken skadan återgälda och därtill böta ---------- - 40 marker treskiftes
Item ock skall skall bem:te Erich Nilsson till Cronans Ränta för samma jord och innevarande år svara.
4.
De uti Ellfwe och Herrskough boende skola REFUNDERA och betala Caplanen Hr Raphaell för tagen skada av deras CREATUR uti hans Rågsvedjor, efter Rättens läggning - ¾ Tunna god Råg.

Db 1661 11/11 12.
Anders Pedersson i Kläpp vart samtyckt och tilldömt fastebrev på den hus och jord i Allfue bekomma, som han av Cappellanen Hr Raguel Flodio köpt haver, eftersom köpeskrifterna av den - 31. Martij 1655 och - 7. Martij 1657. innehålla och förmäla.

Db 1662 10/6 25.
Det hus och jordebyte, som Mårten Pedhersson i Kykobohlet i Skogs socken uti sin livstid med Cappellanen H:r Raguel gjort haver, utgivit i be:te Kyrkiobolhle och uti Strinde och Biertrådh Socken igen bekommit, dömde Nämnden därpå fastebrev givas, helst emedan Mårthens hustru såväl som hans broder Hans Pehrsson i Strömnääs och Gudmundrådh Socken som barnsens målsman är hava samma byte sedermera Stadfästat, såsom ock är sådant över Laga oppbod ståndit.

Db 1669 6/12 13.
Anlangande det Jordebytet som Vällärde Hr Raphael Cappellanen här i Giället med Sal: Mårthen Pedhersson i Kyrkobordet Anno 1655 den - 29. Aprilis med Gode Mäns vittnen haver gjort, utgivit - 6. Sädesland i Biärtrådh Strinde och därtill - 40. daler kmt för skredet eller Vildgodo, däremot - 5 ½ sel i Skough Kyrkobordet av be:te Mårthen igen bekommit, men för hans gård eller husen därsammastädes, haver Hr Raphael utlovat uppsätta så goda i Strinde i stället, vilket Jordbyte föreskr:ne Mårthens Änka och hans Broder Hans Pedhersson i Strömnääs sedermera haver stadfästat. Fördenskull samtycktes bytet av Rätten giltigt och därpå stadfästelse eller fastebrev givas.

Db 1672 17/5 21.
Johan Olsson i Kyrkobordet klagade på sin granne och själasörjare Cappellanen Hr Raguel Erici, att han i Socknestugun skulle hava kallat hans hustru en Kona, för Borgaren Hindrich Bertilsson på Hernösandh. Hr Raguel svarar, att för - 13. år sedan, kom be:te Hindrich Bertilsson först till sig drucken på en afton, sedan gått till grannhustrun medan mannen var borta, kastat sig i sängen till henne, som hans piga Karin Matsdotter för sig morgonen efter berättade, och efter Johan Olsson och hans hustro haver kastat på honom skamlige och otidige ord, kallade han hans hustru av hastige mode en kona, icke så att han kan bevisa henne någon oärlig gärning med Hindrich Bertilsson . Olof Efuertsson i Fråhnöö vittnade den tiden varit hos Hr Raguel, och att pigan Karin var tvenne resor samma afton upp i Johan Olssons gård, och var gång hon tillbaka kom sade hon med löje, att Hindrich låg i sangen med Johan Olssons hustro, vilket allt Karin tillstår och bekänner sig sett Borgaren förste och andre gången hon dit var ligga i sängen hos Johans hustro, men tredje gången kunde hon intet se varest han låg, emedan ljuset då var utsläckt. Johan Olssons hustru bekänner ock att Borgaren kom drucken till sig och kastade sig i sängen till henne, men straxt uppstigit och lagt sig i barnvaggan med kroppen och huvudet på en kista, låg där intill ottan . Hon var då för--ande med barn och tillböd avlägga sin Ed, att han intet tillböd henne någon gärning, mindre den bedrev, tillbjuder ock Hindrich Bertilsson, sig själv tolfte, med edgång därföre befria.
R:tio: Nämnden dömde dem för varandra fria, och Pigan Karin Matsdotter som först med skvaller haver lupit, pliktar för läppegäll -------- - 3. marker
Item pålades Hr Raguel för ett okvädinsord på Johans hustru att böta efter - 43. av Tingmåla - 3. marker

Kyrkoherde i Resele 1679-1688

.
Anarkiv 8.0 2015-06-20