Antavla  
4109 Johan Jonsson
*cirka 1620
†1665

Far: 4114 Jon Persson *cirka 1590 Nora
Mor:

   Fam:

      1: 4107 Jon *cirka 1645 Nora
      2: 4106 Mårten *1648 Nora
      3: 4108 Johannes *cirka 1665 Nora

Db 1649 6/4 11.
Anlangande fjärdingskarls skottet som rester av Sal: Olof Joenss hemman i Klocke, så skall Håkan Olofsson Tullknekt i Hernösandh, som nu här till svars är och är en arvinge, där uti - 10. daler Kopp:M:t betala, och - 6. daler Johan Joensson i Klocke. För desse be:te - 16. daler Kopp: Mynt haver föreskr: Johan Joensson räckt Swen Jönsson i Rosswich handen som för samma hemman fjärdingsmän varit haver, att med allraförste Penningarna leverera och honom tillställa.

23.
Vart samtyckt och avdömt dert Johan Joensson i Klocke skall bekomma fastebrev oppå - 4. sel Jord ibidem. som han av sin frände Håkan Olofsson Tullknekt oppå Hernösandh för - 32. daler Svenskt Silf: Mynt köpt haver och därtill - 10. daler ,Kopp: M:t uti vildgoda givit förutan gården som han särdeles haver betalt. Item av Jöran Nilsson i Alderskough - 1. sel: hans hustrus arvejord i förb:te Klocke, och därföre - 8. daler Silf: Mynt givit, vilken hustru är Johan Joenssons fränka och således rätta bördeman är.

Db 1656 6/12 10.
Olof Pedersson i Nylandh blev övertygat eftersom Johan Joensson i Klocke och Erich Nilsson i Grubbe efter avlagden Ed vittnade, hava åverkan uti en Laxegård emot Elias Clemmetsson i Skullersta gjort och övat, varföre är han efter - 28. Cap: av Konungs Balken sakfällt - 40. marker treskiftes
Såsom ock skadan efter mätismanna ordom vedergälla

Db 1665 10/10 9.
Nämnden avsade, fastebrev till Peder Jöensson i Mäland givas på den hus och jord som han av Nils Mårtensson i Fanskogh och där liggandes köpt haver helst emedan rätte bördemannen Johan Johansson i Klocke med sin hustro icke hava aktat Laga oppbjudningstiden när som Erich Nilsson ifrån Skalstadh haver låtit sin köpeskrift på samma hus och jord trenne gånger oppbjuda utan han Johan /: efter åtskillige av Nämnden betygade, besynnerlig Joen Olofsson i Nyland och Erich Olofsson i Rosswijk :/ vedersagt bem:te jord när som tredje M---nen utskrevs, lika så är skett sedan Peder Jöensson trädde till samma köp, icke laga tiden i akt tagit.

Db 1676 13/3 27.
Dato inlade i Rätten Nils Joensson i Klocke en köpeskrift daterat d: - 14. hujus 1676, därutinnan förmäles hurusom han sin broders och systrars rätta arvejord inköpt haver, sålunda att han av brodern Johan Jonsson har köpt 2 sel jord à - 10. daler Smt selandet, gårdeparten därefter för för 35. daler kmt och uti ett knektestånd 4. daler kmt, item av sin svåger Joen Nilsson i Yttereedh Ett sel jord à 10 daler Smt, gårdeparten för 17 ½ daler kmt och uti knekteståndet 2 daler kmt, Av Svågern Nils Nilsson i Skallsta Ett sel jord à 10 daler Smt och gårdeparten för 17 ½ daler kmt och uti knekteståndet - 2. daler kmt, så ock av sin tredje svåger Johan Nilsson i Byy och Skough Socken Ett sel jord à 10 daler selandet gårdeparten för 17 ½ daler kmt samt uti knekteståndet 2 daler kmt. Och såsom de syskone till fullo nöje voro betalte och ingen därpå klandrade, fördenskull dömdes desse köp fasta och giltige att stå och därpå stadfästelsebrev givas, alldenstund köparen närmaste bördeman är.

Db 1685 8/10 8.
Måns Nilsson i Klocke klagade att Joen i Fanskog sagt, det han utverkat sig dombrev på Klocke jorden, såsom en tjuv och en skälm, begärte att han sådant måtte bevisa eller lagligen plikta och ---- ---. Joen i Fanskog nekade till orden och klagade att Måns hade någon jord under sig, som han till syskonen intet betalt. Måns beropade sig till vittnes Johan Michelsson i Hool, och Erich Johansson ibidem. Johan Michelsson i Hool efter avlagd vittnesed betygade, att Joen i Fanskog sade till Måns /: då de togos om jorden, Måns sade sig hava fasta :/ Får du fastebrev såhar du det fått som en tjuv och skälm, varpå Joen måste tillstå orden , och påstod att Måns utverkat ett falskt brev, i det han låtit införa genom en osannfärdig köpskrift, att han betalt 2 seland jord i Klocke till Joens fader Johan Jonsson, där han allenast betalt 1 seland och Böle jorden intet. Måns svarade sig fått brevet inför Rätten och det intet stulit, om 2 seland äre införde såsom köpte av Johan Jonsson vet han intet av, , utan måste vara skett av skrivarens missförstånd och aldrig hans vilja. Joen klagade 2 ½ sel i Utbyn Böle vara obetalt för alla Syskonen. Måns nekade intet därtill, utan säger denna utby--- jord varken köpes eller ssäljes i By, eller kommen uti Consideration till lösen, syskom emellan, ej heller iförd vara i fastebrevet, vill gärna vara av med samma jord. Jon förmente detta intet vara något synnerligt stycke, att han fått fasta på jorden utan uppbud, Måns svarade om än domaren givit sig fasta på Klockejorden utan oppbud, efter det var syskonen emellan, så har han doch intet stulit fasta som en tjuv och skälm. Jon i Fanskog sade Måns hava förlikt sig uti samma sak tillförende, Måns svarade sig aldrig fölikt honom för något tjuveri eller skälmstycke utan för Bördsrätten och ---llet för fasta.
Resolutio: Efter detta tal och gensvar oppsattes saken under nämndens omprövande, som efter ett noga överläggande intet kunde med Måns något tjuveri eller skälmstycke finna i detta mål, utan som Joen honom så grovt angripit och påstått det bevisa så sattes han till vitesmål.
Resolutio: Såsom Rätten intet kan finna något tjuveri eller skälmstycke vara begått av Måns Nilsson i Klocke genom fastebrevets åt---lande av d. 14. Maij 1676 på 4 seland jord i Klocke ehuruväl skrivaren av förseende intet i fastebrevet 2 seland av Johan Joensson vara köpte, där köpeskriften innehåller allena ett seland och fasta givit är utan oppbud, därföre Måns Nilsson intet rådande varit, ej heller finnes Bölejorden i fastebrevet infört såsom betalt, som likväl Joen i Fanskog påsår skett vara. Ty frikännes Måns Nilsson för sådant tillagt tjuveri och skälmstycke, och Jon i Fanskog pliktar sine 40 marker Smt efter det - 20. Cap: Tingm B till treskiftes.

Anarkiv 8.0 2015-06-20