Antavla  
4107 Jon Johansson
*cirka 1645 Nora Klocke 2


Far: 4109 Johan Jonsson *cirka 1620
Mor: 4117 Kerstin Mårtensdotter *cirka 1625 Nora


Db 1675 6/9 18.
För de 150 daler Kopparmynts Capital som Jon Johansson i Klocke haver ett helt år haft borta för h: Cicilia Erichsdotter i Hornöön angående hammans andelen därsammastädes som Jon Johansson hennes rätt vill förfördela uti. Så blev han nu av Rätten pålagd att giva därföre 6 procento som belöper - 3. daler Smt.

Db 1679 28/3 10.
Alldenstund Nils Mårtensson i Fanskough av en fri vilja haver intagit sin Systerson Joen Johansson på,sitt hemman, honom och hans hustru efter möjligheten förestå och i gården hos sig vara, till vård och värma, och njuta något litet uppehålle av hemmanet och fiskeriet, och han Jon i förflutne dyra tiden och åren utstått stort besvär och tunga uti krigsväsendet, därtill Nilsses gäld till hans Creditorer en dels betalt. Synes därföre billigt att Joen Johansson förbliver vid hemmanet och låter Moderbrodern så härefter som här till de friheter därav åtnjuta, och det i anseende att Jon Johansson till hemmanet högsta bördeman är.

Db 1685 8/10 8.
Måns Nilsson i Klocke klagade att Joen i Fanskog sagt, det han utverkat sig dombrev på Klocke jorden, såsom en tjuv och en skälm, begärte att han sådant måtte bevisa eller lagligen plikta och ---- ---. Joen i Fanskog nekade till orden och klagade att Måns hade någon jord under sig, som han till syskonen intet betalt. Måns beropade sig till vittnes Johan Michelsson i Hool, och Erich Johansson ibidem. Johan Michelsson i Hool efter avlagd vittnesed betygade, att Joen i Fanskog sade till Måns /: då de togos om jorden, Måns sade sig hava fasta :/ Får du fastebrev såhar du det fått som en tjuv och skälm, varpå Joen måste tillstå orden , och påstod att Måns utverkat ett falskt brev, i det han låtit införa genom en osannfärdig köpskrift, att han betalt 2 seland jord i Klocke till Joens fader Johan Jonsson, där han allenast betalt 1 seland och Böle jorden intet. Måns svarade sig fått brevet inför Rätten och det intet stulit, om 2 seland äre införde såsom köpte av Johan Jonsson vet han intet av, , utan måste vara skett av skrivarens missförstånd och aldrig hans vilja. Joen klagade 2 ½ sel i Utbyn Böle vara obetalt för alla Syskonen. Måns nekade intet därtill, utan säger denna utby--- jord varken köpes eller ssäljes i By, eller kommen uti Consideration till lösen, syskom emellan, ej heller iförd vara i fastebrevet, vill gärna vara av med samma jord. Jon förmente detta intet vara något synnerligt stycke, att han fått fasta på jorden utan uppbud, Måns svarade om än domaren givit sig fasta på Klockejorden utan oppbud, efter det var syskonen emellan, så har han doch intet stulit fasta som en tjuv och skälm. Jon i Fanskog sade Måns hava förlikt sig uti samma sak tillförende, Måns svarade sig aldrig fölikt honom för något tjuveri eller skälmstycke utan för Bördsrätten och ---llet för fasta.
Resolutio: Efter detta tal och gensvar oppsattes saken under nämndens omprövande, som efter ett noga överläggande intet kunde med Måns något tjuveri eller skälmstycke finna i detta mål, utan som Joen honom så grovt angripit och påstått det bevisa så sattes han till vitesmål.
Resolutio: Såsom Rätten intet kan finna något tjuveri eller skälmstycke vara begått av Måns Nilsson i Klocke genom fastebrevets åt---lande av d. 14. Maij 1676 på 4 seland jord i Klocke ehuruväl skrivaren av förseende intet i fastebrevet 2 seland av Johan Joensson vara köpte, där köpeskriften innehåller allena ett seland och fasta givit är utan oppbud, därföre Måns Nilsson intet rådande varit, ej heller finnes Bölejorden i fastebrevet infört såsom betalt, som likväl Joen i Fanskog påsår skett vara. Ty frikännes Måns Nilsson för sådant tillagt tjuveri och skälmstycke, och Jon i Fanskog pliktar sine 40 marker Smt efter det - 20. Cap: Tingm B till treskiftes.

Anarkiv 8.0 2015-06-20