Antavla  
878 Margareta Jakobsdotter
*cirka 1730 Grundsunda Könsa

   Fam:
    Vigsel: 1767 Grundsunda

DBA1784,20/3,§69:
S:D: Å sin hustrus Brita Swensdotters vägnar besvärade sig Rustmästaren Olof Söderström efter framlagt Härads rättens utslag vid sista Ting den 17 December rörande äskad redogörelse av hennes förmyndare Swen Pehrsson i Hyngelsböle för hennes fallne arv efter Fadren Swen Jacobsson i Könsa samt hans systrar Maria Jacobsdotter ogift och Båtsman Ullanders hustru Margareta Jakobsdotter i Ava utan bröstarvingar avledne däröver, att ehuru denne fömyndare den 22 Februari näsföledne fått sig tillskickat omrörde Tingsutslag uti bevittnad avskrift till underrättelse, att honom dymedelst förelagt inom tvenne månader efter Ting tillställa Söderström en författad fullständig Förmyndare räkning och redogörelse för hans hustrus arv efter fadren och bägge de systrar, samt därhos utleverera vad --je därav kan vara hos honom Swen Pehrsson innestående med mera. Hade dock han h-- underlåtit sin skyldighet därutinnan efterkomma, och begärde alltså Söderström, att förmyndaren varder vid vite förelagd, att honom viss tid härefter fullgöra meromrörde Tings utslag efter dess innehåll. Vartill även sades Swen Pehrsson åter blivit inkallad av Nämndeman Nils Olsson i Mo. Men han lät veta sig ej hava varit därtill anmodad, utan skall Bruks Inspectoren Portaeus på Olofsfors haft i ärende, att lämna svaranden omrörde avskrift. Efter övervägande härav, och emedan Rustmästaren Söderström i så måtto ej kunnat un--- Swen Pehrsson åstundad Förmyndare räkning och redogörelse för sin hustrus arvsfordran, ej heller bör i thy betagas sin tillständiga rätt. Finner Härads Rätten därföre både skäligt och Lag enligt, att förelägga Swen Pehrsson vid 2 Rdal vite även inom tvenne månader härefter fullgöra vad således genom meromrörde sista Ting utslag blivit honom ålagt med förmyndare räkning och redogörelses anammandemangående hustru Brita Swensdotters meromrörde arv med vad däråt följer till Mannen Söderströms efterrrättelse. Dock bör han detta tillika med förra Ting utslaget Swen Pehrsson till sådan ända utan dröjsmål behörigen kungöra låta.
Anarkiv 8.0 2015-06-20