Antavla  
7315 Karl Arne Gustafsson
*1918-06-03 Kalmar


Anarkiv 8.0 2015-06-20