Antavla  
5949 Kith
*1770

   Fam:

      1: 4877 Johan *1799-12-18

Anarkiv 8.0 2015-06-20