Antavla  
5220 Nils Larsson
*cirka 1730

   Fam:

      1: 5222 Mathias *1762-07-02 Skog

Anarkiv 8.0 2015-06-20