Antavla  
4302 Pedher Joensson
*cirka 1590 Nora Skullersta 3

   Fam:

      1: 4297 NN *cirka 1615
      2: 4298 Lucia *cirka 1615 Nora
      3: 4299 Karin *cirka 1620 Nora
      4: 4296 Anna *cirka 1625
      5: 4190 Karin *cirka 1635
      6: 4301 Kierstin *cirka 1640

Db 1646 3/12 9.
Nämnden haver avdömt att Peder Jonsson i Skullersta skall utgiva även så mycket uti Båtsmans lega åt Anders Olufsson i Biöråss som den Anders haver värden Johan Jonsson i Löfuich utgivit och bekostat haver. Och eftersom Johan Jonsson haver utgivit Etthudra daler enkelt Kopp: M:t, där som Peder Jonsson icke mera än sjuttio daler haver levererat och bekostat, så skall bem:te Peder Jonsson ännu - 30. daler Kopp: M:t till föreskr:ne Anders Olufsson utan något uppskov lovar att betala.

Db 1747 3/5 5.
Befallningsman Väl:t Ifuar Mårtensson kärade efter - 1. sel jord som han granne Peder Andersson i Fågeltjärn skall hava uti sin teg ifrån hans hemman. Samma Sedeland haver han över tjugu års tid brukat eftersom Erich Månsson den Ifuar Mårtensson haver bytt sig till av i be:te by eller hans fader Måns Rafuelsson icke haver varit mäktig att lösa be:te seland igen som vid pass tjugu år sedan skall vara för Lag och Rätt avdömt /: varom två beskedlige gamle män Peder Nilsson i Nordwijk, som på den tiden Länsman var, såväl som Päder Jonsson i Skullersta i synnerhet vittna således i sanning vara förutom flera som hava låtit sig höra om detta ärende vetskap hava.
Res: Efter de skäl som be:t är och alle andre omständigheter haver nämnden avsagt och dömt, att Iffuar Mårtensson haver lov och makt att lösa föreskr: jordeseland under sitt hemman igen eftersom jordebreven oppå den tiden kunna utvisa, helst emedan det haver legat under samma hemman och icke därifrån gömt eller --------- /: att lösas till hemmanet som det förre haver underlegat :/ Länsman skall nämna två gode män som i dessa dagar skola staka Iffuar Mårtensson oftabem:te jordeseland tillhanda. Och eftersom Peder Andersson bekänner sig nu allredo hava fått samma Jordeseland, så skall Ifuar Mårtensson betala honom för utsäde och bruket efter gode mäns ----ning.
I marginalen: D: B: bekommit Ao 1654 sist uti april.

Db 1648 2/6 9.
De sex män av nämnden som här i Nora Socken boendes äre, skole så snart som säden är inbärgad hålla rätt tegemål uti åkern med aln och stång emellan Peder Pedersson och Peder Jonsson i Skullersta, samt de andre grannarne och --- laga att dem emellan bliver Rätt Mål.

Db 1649 6/4 7.
Nämnden haver avdömt att Peder Joensson i Skullerstadh till nästkommande Midsommar skall betala Håkan Oloffsson tullknekt uppå Hernösandh - 8. Riksdaler uti INTRESSE för - 30. Riksdaler jorde Penningar han för honom uti fyra års tid haver haft borta. Dock om Joen Pedersson kan bevisa sig - 2. Riksdaler till Håkans hustro levererat haver såväl som En tunna Korn och - 3. daler Kopp: Mynt skall sådant därutinnan kortat bliva.
Föreskr: Peder Joensson haver slagit Håkan Tullknekts hustro i Hernösandh enPust, och därför är han sakfällt efter det - 13. Capit: av Sårmål Balk med vilja att böta - 3. marker till treskiftes
Item haver be:te Peder Joensson kallat Håkans hustro okvädins ord, för vilket han är sakfällt efter det - 43. Cap: av Tingmåla B: att böta - 3. marker till treskiftes

Db 1679 28/3 13.
Cronones Länsman Clemet Pehrsson i Skullerstad tillstod för Rätten, att hans Sal: Svärfader Peder Joensson haver bekommit en halv tunna korn av Erich Ersson i Allstad och Pehr Olsson i Nässom, och gav dem det vittnesbörd, att deras fäder hava oklandrat bebrukat en skötbåtrodd vid Stohröhn. Och såsom bem:te Erich Ersson och Pehr Olssson och deras fäder av urminnes hava brukat rodden, njuta den, och här efter den behålla och bebruka i kraft av det första av Jord B: L: Lagen.
Anarkiv 8.0 2015-06-20