Antavla  
4118 Brita Mårtensdotter
*cirka 1595 Skog Fantskog


Far: 4123 Mårten Christophersson *cirka 1570 Skog (Y)
Mor:


Db 1633 29/11
Brita Mårtensdotter i Fanskog i Skog haver emot förbud dragit av landet till Gäfuele och talte med sin moderbroder. Lovar att komma igen nästkommande vår.

Nordingrå 1675 4 maj s. 73
31.
Gamble änkian hustru Brita i Åsäng, öfwer 80 åhr gammal, stältes för rätten, huilken mychet berychtat war för truldom, wedskieppelser och blåkullafärder, men effter hon intet wille bekiänna sanningen framkallades på henne wittnen:
1. Margareta i Ulvvik som sigh bekiendt, tygade på h: Brita att hon för halfftrijdie åhr sedan, tå Margareta först kom till Blåkulla sågh denna h: Brita och alt sedan hwar natt förer medh sigh många barn, kiänna en deel och en deel intet. I Blåkulla äter uthur hoden med Satan och bohlar medh Satan. Äter och dricker men nu mehra intet orkar danssa uthan ligger och sågeer.
2. Länsmansdotter Sigrid Johansdotter i Salsåker, 11 åhr, tygade på h: Brita, att hon förledne fiohl mittsommars, begynt föra henne till Blåkulla, men sedan hon sig bekiändt fick hon intet see, men lijkwähl
s. 74.
kiänna huar natt att hon tager henne bortt, i thet hon seger åth henne i sömpnen: kom nu till putten, och thå kyler hennes heela kropp, såsom en yst. Fått af henne guld-skied, som war gl förbrändt koppar-stycke. Läst 4 st böcker förbannelsse. Warit 3 g:r brudh med sin egen broder. I Blåkulla sågar han på kiedien som den fuule hundh under bordet war bundin medh. Han hade och sin hustru ståendes under bordet hoos Satan. Åth och drack. Förer hennes smärre syskon: Annika och Kristian, som war små och icke kunde komma tillstädes.
----------------------------------------------------

1670 29/3 § 10:
Hu Brita, änka i Åsäng angavs av Per Jacobsson i Åsäng 3 för trolldom

Utdrag ur trolldomsprotokollet 1675:

74.
Hustru Malin, Erik Olofssons i Mädan, 40 åhr gl, war kommen uthj truldomsberychtan, der om hon fliteligen bleff förmant bekiänna sanningen:
1. Thå bekiände hon detta allenast: att för 15 åhr sedan söchte hon till hustru Brita i Åsäng, som ähr en mychen berychtat trulpack, att få någen booth för en sin koo som miölckade blodh. Thå fick hon något hwerichande, hooprördt i sådor. Thet gaff hon kohn och hon wardt godt, men ingen lässning wiste hon der till.
  troll:

Hustru Anna förmantes alfwarligen bekiänna sanningen. Hon neckade sigh der af intet wetta. Skickades så ifrån rätten uthj fängelsse. Omsijder inkom igen och medh gråtande tåhrar bekiände att hon weth uthaff ingen annan truldoms-syndh än thet att h: Brita i Åsäng, som ähr en mychet berychtat trullpack. Hafwer i förledit åhr, så wähl som nu i winter, warit hoos henne och sielff williandes tilbudiudit sigh kunna och williat bootha hennes booskap. Kunnandes, som hon sagdt, wähl ske. Att hon uthaff boskapen hade intet gagn. Begerte lijtet salt, men effter h: Anna intet hade något salt framme, togh hon salt uhr sin egen kiortele-säck. La det i handen och läste och spottade, men hörde intet huadh hon sade. Thå framkallades för:ne h: Brita i Åsäng och tillstodh att hon så wähl hoos en som annan haar läst denna läsningen i salt, nl: jungfru Maria gick sigh uthwägen fram gråtandes, mötte henne Jesus: hwij gråter tu min wälsignade moder? Min koo ähr modstulen, blodstulin och wijtersägen. Gråth intet min wällsignade moder, gack hem giff din koo salt och skiär opp mulen på henne och giff henne bloden. Skall hon få sin macht sin dygdh, sitt modh, sitt blodh igen. Men wille intet bekiänna slutet.
s. 68.

15. Per Olofsson i Åsäng Fröstvik, som pijgan Margareta i Valto begynt föra fiohl midhsommars alt till korssmässan. Sedan begynte denna h. Brita föra honom och fördt huar natt, doch ibland förer honom h. Anna i Bergsnäs, som uthj huarderes ransachningh är infördh. Denna h. Brita gifuit honom en silff-kanna och silff-stop sedan guld-kied. I Blåkulla sågar hon på kiedian sedan bohlar medh hunden under bordet. Per warit gifft en gång medh klockares dotter, Margareta, en gång medh Per Olofssons dotter i Järesta, Elisabeth. Hon förer oändeligh många barn som han inteth kiänner. Fått af henne en biärare som hon badh honom föda ½ åhr, sedan skulle biärarn föda honom igen. Denna Per framwijste och ögonskienligen lätt see hurusåsom h. Brita i Åsäng, Margareta i Valto och h. Anna i Bergsnäs hafwa skurit honom stoora såår och skråmer på hans behn i Blåkulla. För thz han sigh bekiendt thå Per war brudhgumme war Johan i Ulvvik präst, förman Johan i Färnsvik och hans dotter brudfremma och hans sönner, Johan och Per hoffreddare.

2. Dieknen Per i Fröstvik, som här frammanföre bekändt att pijgan Margareta i Valto begynt föra honom i fiohl missommas, sedan tog honom h. Brita i Åsäng och ibland till skifftes förer honom denna h. Anna i Bergsnäs, doch mäst annan hwar natt. Gifuit honom en silff-kanna. Redit stundom på folck och stundom boskap. Lärt honom läsa i Blåkulla. Sedt stundom henne gå under bordet till den elaka. Äther, dricker och danssa. Denna h. Anna, tillijka medh Margareta i Valto och Brita i Åsäng skuro honom tre stora såhr el: skråmor i benet som ögonskenligit ähr, för thet han bekiände på dhem.

Dhenna h. Karin sade sigh af ingen trulskap wetta uthan allenast thet ligger henne på sinnet att en främmande hustru, kommandes ifrån Västerbotten, läste i salt och badh henne gifua sin boskap, thz hon doch inthz brukade. Menandes sigh derföre wara spökt till Blåkulla. H. Brita i Åsäng haar och en gångh läst för hennes boskap.
s. 90.

42.
Oppå smeden Nils Eliasson i Håll, som war berychtat för Blåkulla-färder, wittnade effterskrefne:
1. Poijken Mats Matsson i Mäland 13 åhr gl, tygade på Nils att han förer honom till Blåkulla, begynt fiohl om påsk, men först beskylt på h. Brita i Åsäng. Doch föregaff nu att Nils badh honom så en gångh i Blåkulla giöra. Förer dessuthom många barn dhem han intet kienner. Uthläst 6 böcker förbannelse. Fått gårdh och boohagh, men sedan han sigh bekände fåår han dett intet see. Warit gifft. Nils tagit blodh af hans lill-finger. I Blåkulla ähr Nils skrifware och slår åder.

. I Blåkulla ähr hon omdöpt till Djävuls-Brita. Gamble Brita i Åsäng stodt fadder sampt Tobias swärmoder i Häggsta (borde vara Häggvik), h. Brita.
Anarkiv 8.0 2015-06-20