Antavla  
4111 Margareta Jonsdotter
*cirka 1630 Nora Klocke 1
†1713 Nora Skallsta

Far: 4114 Jon Persson *cirka 1590 Nora
Mor:


Db 1678 22/3 17.
Dato kom för Rätten Sal: Nils Nilssons änka i Skahlstadh hustru Margreta Joensdotter och framlade en köpeskrift dat. den 2. Maij1675 av innehåll, att hennes Sal: Man Nils haver köpt av Pehr Jonsson i Allderskough - 7 ½ seland jord ibid: och dörföre givit - 60. daler Smt och för gården 33 daler 10 2/3 ./. Smt, vilket hemman och gård Pedhers dotter Malin begärer få framdeles till inlösa men nu därtill inga penningar kan skaffa änkan till nöjo. Och emedan samma jord och hus tredje gången oppbudin blev 1676. den 1. Septemb: och allt härtill stått oklandrat och av Nils Nilsson penningarna till fullo nöje äro betalte, varföre dömdes detta köp fast och kraftigt att stå emedan fyra gode män såsom edgångne vittnendet hava undsagt riktigt och bekräftat. Emot denna dom Appellerade Peder Jonssons dotter Malin med - 3. marker Smt inunder Lagmans tinget.

Db 1692 20/10 13.
Nils Nilssons i Skallstad hustro h. Margetha anklagades att hon förledne Söndags åtta dagar sedan skall kastat opp i Kyrkan, vilket sig yppat på det sättet att Sachris Nilssons hustro i Saltå haft sådant på sin kjortel det hon intet blivit varse förrän hon kom utur Kyrkan och andra sade henne, h. Margetha sade sig fått ont av skärven på Kyrkovägen. Sachris hustro var intet tillstädes utan detta berättat för Kyrkoherden. H. Lisbetha oi Gröttom efter avlagd ed vittnade att Söndag åtta dagar sedan kom h. Margetha i Kyrkan när Psalmen sjöngs, lade sig på knä, strax begynte tron sjungas, då h. Margetha ändå låg på knä. När tron var utsjungen och jag föll på knä jämte henne frågar jag vad henne felte, då säger hon jag har ontoch sådant sig i mågan att vatten flyter ur mun på mig. Jag sade det måste vara skärven, frågade om hon haft det förr ? Svarade ja. Sdean när Evangelium lästes uppå Predikstolen stiger h.Margetha opp och går om mig efter jag skulle vara äldre, då såg jag hon hade mycket ont och kom fram vatten av hennes mun som föll på hennes muff, men utan någon kiulkning eller att man det kunde höra, intet kunde jag mäka att hon skulle vara drucken, ej heller hört att hon på sådant varit begiven, men hennes fader har haft stor vånda av skärven som folket kalla. Frågades om Sachris hustru h. Kierstin klagar över hustro Margetha att hon henne avtvättat ? Svarade Nej. Nämnden prövade detta vara hänt hustru Margetha i Kyrkan av svaghet och ej överflöd ellerdryckenskap. Fördenskull som ej heller något oljud eller förargelse i Kyrkan därav är yppad, så kan hustro Margetha intet beläggas med något straff.

Anarkiv 8.0 2015-06-20