Antavla  
1123 Frans Otto Almqvist
*1887-02-21 Birchfeld Tyskalnd

   Fam:

      1: 8233

Anarkiv 8.0 2015-06-20