ANSEDEL 26 Nils Jansson Höjer *1699-03-19 Vibyggerå
26 Nils Jansson Höjer
*1699-03-19 Vibyggerå Berg 1
†1764 Strängnäs

Far: 21 Johan Persson Höjer *1669 Vibyggerå
Mor: 22 Maria Nilsdotter *cirka 1670 Vibyggerå
      Vigsel: 1690 Vibyggerå

   Fam:
    Vigsel: 1722-06-24 Grundsunda

      1: 15 Maria *1723
      2: 5318 barn *cirka 1724
      3: 4908 son *1732-07-11 Strängnäs
      4: 24 Nils *1735-09-09 Strängnäs
      5: 25 Christina *1738-11-24 Strängnäs

fadder 1727 för MO Långg (Råckstagd), 1727 för PE Wv, 1737 för OJaHöjer, 1739 för EA, 1744 för JöBorg, EScherpling, 1745 för TobHagm, 1746 för JaSugr, 1750 för AHagm, 1754 för AKinnb, 1756 för TobHagm
borgare Härnösand

AGN1733,29/11,§4:
Oppviste Johan Johansson från Högen ett köpebrev av hans bröder Nils, Jonas, Hans och Olof Johanssöner Höjer d: 22 augusti 1733 underskrivit, däruti de bekänna så av fri vilja och moget betänkande till deras broder bem:te Johan Johansson sålt och upplåtit börden och besittningen på deras faders Johan Perssons hemman av 12 1/2 sel jord i Högen för 96 daler kmt tillsamman, som de riktigt bekommit, anhållandes nu Johan Johansson om Tings Rättens dom och stadfästelse därpå. Och emedan köpet lagl. slutit är, varandes ej heller någre närmare bördemän till hemmanet, än desse bröder, köpskillingen jämväl betalter, ty dömdes börden och besittningen på förenämnde 12 1/2 sel hus och jord i Högen ifrån Nils, Jonas, Hans och Olof Johanssöner Höjer, och till deras broder Johan Johansson, att han samma rätt och förmån för sig och sina efterkommande till evärderliga tider njuta och behålla må, likmätigt 1 och 10 Cap: Jordabl L:L:

AGN1735,4/12,§32:
Nils Höyer ifrån Hernösand ( Nils Höjer från Härnösand ) fordrade efter ingiven räkning, av Jacob Molin 55 dr. 28 öre kmt. till betalning, varefter han begärde bliven förhulpen, bevisades med Jacob Dannis och Olof Sjulssons i Lögdeå givna attest att Molin efter Länsman Finbergs utlåtelse att Molin till Tings stämd blivit, fastän han sig här vid Tinget ej infunnit eller dess förfall tillkänna givit haver. I anseende vartill och som Molin således prövas vara i Laga tid till Tinget stämd, så pålägges han för uteblivande hela Tinget till 2 dr. smt. betala, samt till Nils Höjer de efterkärade 55 dr. 28 öre kmt. med 3 dr. i expenser att betala. Åliggandes dock Höjer i så Laga tid tillställa Molin som således contumautie dömd varit denna gången, att han må hava rådrum nästa Ting om ändring därutinnan efter stämning ansöka, prövar han sig därtill befogad framställa, enl. 1 och 2 § av 1695 års förordning.

AGN1736,1/3,§18:
S.d. Till återvinnings sökande uti den CONTUMACIE dom som Nils Höjer i Hernösand vid Tinget den 6 december förvekne år vunnit emot Jacob Molin har Molin Höjer till detta Ting instämma låtit anförandes emot honom, huruledes han tillika med Esaias Flink och Nils Nording 1733 om sommaren befraktat en stor båt av Byggmästaren Beskop i mening att med densamma ifrån Järnäshamnen överföra dess och dess Camraters strömming, men under det de legat för lägne i motvind skall Höjer med dess skuta ankommit, fanns efter han ej skall varit försedd med styrman, skall han övertalt Molin att övergiva båten och skeppa dess gods på skutan, samt utlovat att föra dess gods fraktfritt emot det att Molin skulle styra skutan till Wasa, vilket Molin efterkommit, då även dess övrige följeslagare skeppat deras gods på skutan, skolandes Molin med dem under vägen måst hålla sig själva kost efter Höjer med tillräcklig utredning ej skall varit försedd. Bestridande i övrigt Molin sig den gången inskeppat flere än 16 Tr, dem han för avräkning på styrmanshyran den Höjer skall utlovat att till fullo betala, enär han vid tillfälle kommer hit till orten, som dock sedermera ej skett. I anseende vartill Molin nu påstår att ej allenast ifrån Höjers tilltal vad frakten beträffar frikallad varda, utan ock att Höjer måtte påläggas att betala honom 48 daler styrmanslön samt expenser 18 daler kmt, inlämnande Molin en av Esaias Flink och Nils Nording den 26 förvekne månad författad attest att med allt sammans så förvetter som Molin anfört, samt att accordet varit om 16 öre T:an i frakt. Skolandes Höjer av Flink uppburit betalningen för dess medförde strömming enl dess QUITTENCE av d. 2 sept. 1733 så att Molin således förmenar det skall Höjer vilja Debitera honom såväl för den strömming Molin fört, som för vad dess Camrater medbragt fastän frakten för de senares gods skall blivit betalt.
Genom en till Rätten inskickad skrift förmäler Höjer, att medan han vid Arnäs Ting medelst då uppgiven räkning---- påfört Jacob Molin 41 1/2 Tr Strömming à 16 öre T:an samt ifrån Wasa 48 1/2 T:a Råg à 1 daler T:an och därav avdragit vad Höjer honom för Styrmans hyran skyldig varit, samt vad Esaias Flink har betalt, till fullo skall bevisa sig av Molin hava anständig fordran av 55 daler 28 öre kmt, så påstår han att samma summa honom måtte tilldömas jämte expenser.
Resolutio
Såsom denna sak som Molin och Höjer emot varandra fullföljt angår frakt och styrmans lön den Rätten ej avgöra kan innan höjer efter stämning sig själv infinner. Alltså varder denna tvist till annat ting utställt, då Höjer efter stämning sig själv infinna bör och på den av Molin sökte Styrmans Hyran sig vederbörligen förklara enl. första Cap: Skip M.B. L:L: Kommandes emedlertid vid executionen av Höjers ådömde CONTUMACIE dom att ---avas antånd.

AGN1748,7/3,§21:
S:d: Sedan Borgaren ifrån Strängnäs Jonas Blom vid nästlidne hösteting pliktat för det han förlidne sommar oförpassad till Stockholm överfört härifrån orten en piga Karin Johansdotter vid namn, sökte han nu igenom dess tillförordnade fullmäktige Jacob Johansson i Fanbyn medelst av Nils Norden och Nils Höijer den 11 oct. nästlidne givet vittnesbörd bevisa, att bemälte pigas fader Johan Johansson förrän Blom tillät henne komma ombord, sig påtaga att själv stå allt äventyr, som därav förflyta kunde. I anseende vartill påståendes är, att Johan Johansson måtte ersätta Blom all den härigenom honom tillskyndade skada och olägenhet. Men emedan svaranden alldeles nekar sig hava på anförde sätt till någon skadeersättning förbundit, tilldelandes andragne attester, såsom obesvurne intet vitsord, vilket ock Tings Rätten prövar nödigt samt med Cap. 17 Rätteggsbl likmätigt vara innan åberopade vittnesbörd någon verkan kan medföra. Alltså och ehuruväl Borgaren Blom intet försvar därav hava finnes, antingen han av eget bevåg eller igenom Johan Johanssons övertalande antagit sig att på Stockholm överföra pigan Karin Johansdotter, såvida han likafullt förbudet överträtt och följaktligen med skäl och rätt blivit till laga böter förfallen, kan likväl Tings Rätten icke vägra, att Blom, om han förmenar sig befogad, må även med laga bevis övertyga Johan Johansson, att han uti dess brott sig delaktig gjort. I vilken händelse anförde vittnen, om de annars jävaktige äre uti Johan Johanssons eller hans fullmäktiges närvaro, efter laga utverkad stämning, komma här vid Tinget, där målet angives, eller i Strängnäs, varest vittnen sitt bo och hemvist hava skola, att edeligen bliva avhörde.

AGN1750,28/2,§24:
S:D: Fullföljde Borgaren Nils Höjer ifrån Hernösand dess nästl. Ting d. 20 novembris förde talan till Länsmannen Väl:de Matthias Nessler, angående den förres påstående, att denne senare måtte påläggas betala 24 daler, som han efter revers d. 17 maj 1731, samt 89 daler kmt, dels uti pgr, dels ock uti sängkläder av Nessler handfångne, på överenskommande och avtal, att utföra i 7 st Höjers vid Hernösands Rådstuvu Rätt anhängiggjorde Rättegångsmål, vilkas bedrivande Nessler nu vidgick, att han sig åtagit, men likväl skall han ingen arvodeslön för desamma såsom oslutne varken fordrat eller undfått. Med anförde 24 daler kopppmt föregav Nessler så beskaffat vara, att Höjer desamma lämnat uti avräkning på en silversked och liten guldring han av Nessler uti Pant tagit, och som jämväl befanns upptagne och antecknade uti en av Höjer d. 9 Martii 1724 med Nessler hållen räkning, vilken sedan icke bestrides, att betala sådane 24 daler, när Höjer Panten återskaffar,varom han även nu blivit instämd. Vidare uppviste Nessler en av Höjer honom uppå Hr Rådman Jonas Sellin i Hernösand d. 23 februari 1738 givne Assignation på 36 daler kmt, vilken Höjer tillstår vara uti ovannämde 89 daler inbegrepen och ehuru han gottgjort Rådmannen Sellin därföre å Nesslers vägnar var han dock nögd samma Assignation återtaga, samt fordra sitt tillbaka och låta Nessler själv hos Sellin för dess berörde skuld ansvarig vara, därmed ock Nessler sig nögd förklarade. Och i övrigt begav sig, att med Höjer anförde fordringar angående, gå till Rätta vid RådstuvuRätten uti Hernösand, därest de desse Parter emellan stridige fordringar tillförne blivit hanterade och i synnerhet skall saken om silverskeden och guldringen där varit förehavd, jämväl Nessler gjort Höjers Rättegångsmål, vartill han föregiver sig dess nu fordrade pgr och persedlar förskjutit, vid Rådstuvu Rätten anhängige, ehuru intet slut däröver ännu utfallit, varföre ej heller om något arvode bemälte Parter emellan skall blivit avtalt. Icke destomindre påstod Höjer emot vad Nessle andragit, att bliva till sine fordringar förhulpen jämte till Ränta och Rättegångskostnad. Tagandes nu Höjer med Länsman Nesslers bifall ovan förmälte denne förres Nessler till Tinget på Hr Rådman Sellin givne Assignation av den 23 februari 1738, tillbaka. Vidare gav Höjer vid handen, att Nessler njutit 36 daler kmt, som även under anförde fordran begrepne är, av framl. iothanna Thun, som Nessler nu sade sig ej påminna kunna, påstående det sådant borde bevisas genom Handelsman Liffmans handelsbok. Detta har Tings Rätten övervägat. Och alldenstund de av Höjer gjorde fordringar finnas härflutne, dels av dem emellan hållne räkningar, dels ock av det Nessler åtagit sig till utförande vid Hernösands Lofl. Rådstuvu Rätt åtskillige Höjers Rättegångssaker, dem Nessler förklarat sig igenom stämning anhängige gjort, med mera, varom tvistas, som utan föregången Liqvidation icke utredas och avhjälpas kunna. Fördenskull prövar Tings Rätten skäligt, och Länsman Nesslers begivande enligt vara, att honom förelägga tid inom 4 månader, att uti Hernösands Stad med Höjer sammanträda och om berörde fordringsmål liqvidera, varvid Nessler, om förening sker, kan hava tillfälle att vad han förmenar till Rådstuvu Rätten höra, sådant emot Höjer där anmäla och utslag avvakta.

AGN1762,4/12,§13:
S:D: Kom för rätten ärlig och beskedlig Johan Johansson i Högen begärande att dess tillstädes varande söner Johan och Nils Johanssöner genom lottande kunde få erfara, vilken av dem må vara berättigad till besittningen av hemmanet 6 1/4 sel i Högen, och skall densamma till den avträdande i så kallad bördsrätt betala 200 daler Koppmt. Denna ansökning, såsom skälig, kunde Rätten icke avlslå, varföre sedan lotterne lagde och tagne voro samt därav tillfinnande, att Johan Johansson vunnit anförde hemmans 6 1/4 sel i Högen besittning och förmån. Alltså och emedan lotten fäster det han fångit haver, ty blev ock samma hemmans besittningsrätt honom Johan Johansson och hans arvingar framför Olof Johansson och hans arva tillägnad, att äga och behålla nu och i tillkommande tider, lag enligit.

Anarkiv 8.0 2018-05-04