ANSEDEL 117 Katarina Johansdotter Sundberg *cirka 1720 Grundsunda
117 Katarina Johansdotter Sundberg
*cirka 1720 Grundsunda Västerstensätter 1AGN1747,27/11,§28:
Kronobefallningsmanen Välbetrodde Herr Olof Westman har instämma låtit Borgaren Jonas Blom i Strängnäs med påstående av plikt för det han nästl. sommar här ifrån Grundsunda Socken oförpassad till Stockholm överfört pigan Catharina Sundberg, bevisandes med utdrag av Strängnäs Stads Rådstuvurätts protokoll hållit den 5 october nästl. att Blom blivit antydd i följe av Högvälborne Grevens och Landshövdingens skrivelse av den 1 i samma månad, att sig hit till Tinget i anförde mål inställa, och har väl Blom tillstått att han fört Catharina Lundberg till Stockholm, varest hon förr tjänt och nu skall tänka ingå äktenskap, dock på dess faders Bondens Jan Janssons i Utanås by löfte, förklarat skett vara, som han fördenskull fömenar böra ställas under tilltal och ansvar, med mera. Vilket allt Tings Rätten hos sig i behörigt övervägande komma låtit. Och Alldenstund Borgaren Jonas Blom erkänner sig hava oförpassad härifrån länet antagit och överfört pigan Catharina Sundberg, så prövas han i följe av 1739 års Kongl. Tjänstehjonsstadga sig till tjugu daler Smts böter förfallen gjort.
I marg: Tjugu daler Smt Angivarens ensak.

AGN1748,7/3,§21:
S:d: Sedan Borgaren ifrån Strängnäs Jonas Blom vid nästlidne hösteting pliktat för det han förlidne sommar oförpassad till Stockholm överfört härifrån orten en piga Karin Johansdotter vid namn, sökte han nu igenom dess tillförordnade fullmäktige Jacob Johansson i Fanbyn medelst av Nils Norden och Nils Höijer den 11 oct. nästlidne givet vittnesbörd bevisa, att bemälte pigas fader Johan Johansson förrän Blom tillät henne komma ombord, sig påtaga att själv stå allt äventyr, som därav förflyta kunde. I anseende vartill påståendes är, att Johan Johansson måtte ersätta Blom all den härigenom honom tillskyndade skada och olägenhet. Men emedan svaranden alldeles nekar sig hava på anförde sätt till någon skadeersättning förbundit, tilldelandes andragne attester, såsom obesvurne intet vitsord, vilket ock Tings Rätten prövar nödigt samt med Cap. 17 Rätteggsbl likmätigt vara innan åberopade vittnesbörd någon verkan kan medföra. Alltså och ehuruväl Borgaren Blom intet försvar därav hava finnes, antingen han av eget bevåg eller igenom Johan Johanssons övertalande antagit sig att på Stockholm överföra pigan Karin Johansdotter, såvida han likafullt förbudet överträtt och följaktligen med skäl och rätt blivit till laga böter förfallen, kan likväl Tings Rätten icke vägra, att Blom, om han förmenar sig befogad, må även med laga bevis övertyga Johan Johansson, att han uti dess brott sig delaktig gjort. I vilken händelse anförde vittnen, om de annars jävaktige äre uti Johan Johanssons eller hans fullmäktiges närvaro, efter laga utverkad stämning, komma här vid Tinget, där målet angives, eller i Strängnäs, varest vittnen sitt bo och hemvist hava skola, att edeligen bliva avhörde.

Anarkiv 8.0 2018-05-04